به ازای هر سهم؛
«غویتا» ۱۰۷۹ ریال سود محقق کرد
به گزارش بورس نیوز، ویتانا که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده و بالحاظ سرمایه جدید ۶٪ افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش سایر درآمدهای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده میباشد.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۲۳,۵۷۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.