حذف تعطیلی نوروزی شدنی نیست
روحانی اعلام کرد:

حذف تعطیلی نوروزی شدنی نیست

رپیس جمهور اعلام کرد:بعضی‌ها پیشنهاد کردند دولت تعطیلی نوروزی را حذف بکند و به فصل دیگر ببرد که کرونا نیست، به اعتقاد من این کار شدنی نیست