بورس به قیمت واقعی برق کمک می کند
مدیرعامل توانیر؛

بورس به قیمت واقعی برق کمک می کند

مدیرعامل توانیر گفت: با کمک بورس می‌توانیم این تعادل عرضه و تقاضا را بوجود آوریم که هم سبب رونق بیشتر بورس برق خواهد شد و هم اینکه عرضه و تقاضا به طور واقعی‌تری شکل خواهد گرفت.