بانک هوشمند، چشم‌انداز بانکداری در آینده
کارشناس حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد:

بانک هوشمند، چشم‌انداز بانکداری در آینده

استفاده و به‌کارگیری هوش مصنوعی در این تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته می‌تواند به نزدیک شدن تجربیات کاربران متناسب با انتظارات و توقعات آنها در مقابل خودکارسازی یکنواخت تمام اجزا بانکی منجر شود.