سود ۱۶۵ تومانی
مجمع مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر برگزار شد؛

سود ۱۶۵ تومانی"شوینده" در مجمع

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر مجمع عمومی را برگزار کرد.
تامین سرمایه نوین گزارش داد؛

"تنوین"و ۷۷۶ ریال سود هر سهم

شرکت تامین سرمایه نوین گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده را ارائه کرد.
مجمع آنلاین
این حمل و نقلی برگزار می کند؛

مجمع آنلاین "حتوکا"

شرکت حمل و نقل توکا مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ برگزار خواهد کرد.