آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
2 صفحه

کنترل یا توسعه؟

تصمیم در مورد تغییر دستورالعمل معاملات بورس بیش از یک تصمیم ساده برای تغییر روند عملیات جاری در بورس است.