سیلی چند باره دولت به پتروشیمی‌ها

نگاه‌های غیرکارشناسانه باعث شده تا این صنعت پول‌ساز به حوزه‌ای غیر رشدی تبدیل شود و همین موضوع باعث عدم استقبال شرکت‌های پتروشیمی از طرح‌ها‌ی توسعه باعث کاهش نرخ رشد این صنعت شده است.
| ۲۶ شهريور
۲