طرح دولت برای تامین مسکن مردم؛

ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در کشور ساخته می‌شود.
تراز تجاری مثبت طی ۹ ماه
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد:

تراز تجاری مثبت طی ۹ ماه

فرهاد دژپسند: براساس آمار ۹ ماهه گذشته در امور تجارت خارجی، تراز تجاری کشور مثبت است