آموزش کندل شناسی

آموزش کندل شناسی

گر بخواهیم روی چارت‌های قیمتی مطالعه دقیق داشته باشیم باید کندل‌ها را بشناسیم.