بازدهی ۵.۵۴ درصدی در هفته گذشته کسب شد؛

"بنیادی‌ها" در تیرراس صندوق سپهر اندیشه نوین

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۶۵.۴ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۲۳.۸ درصد اوراق مشارکت، ۹.۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۱.۳ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت؛

سورپرایز سهامداران از عملکرد صندوق‌ها

میانگین بازدهی ماهیانه صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲.۳۸ درصد رسیده و این در حالی است که بیشترین بازدهی ماهیانه به ترتیب متعلق به صندوق‌های مشترک البرز و سرمایه بهگزین با ۸.۴ و ۷.۳ درصد است.
میانگین  ۲.۸ درصدی بازدهی و تعجب نقدینگی
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط؛

میانگین ۲.۸ درصدی بازدهی و تعجب نقدینگی

• بیشترین بازدهی سالیانه در صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط مربوط به صندوق نواندیشان با ۴۷۸ درصد بازدهی و پس از آن مربوط به صندوق توسعه پست بانک با ۳۳۳ درصد بازدهی است.
افت جریان ورود منابع مالی به صندوق‌ها
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام؛

افت جریان ورود منابع مالی به صندوق‌ها

بیشترین ارزش در صندوق‌های سهامی مربوط به صندوق امید توسعه با ۴۰.۱۲۳ میلیارد ریال و پس از آن مربوط به صندوق‌های پیشرو و ارزش کاوان با ۳۶.۵۷۴ و ۳۴.۵۱۹ میلیارد ریال است.