کد خبر : ۱۳۶۶۲۴
در پی برگزاری مجمع غول پتروشیمی ایران
۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۳
بیشترین سودآوری در بین شرکت های ایرانی متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با30،646 میلیارد ریال بوده در حالیکه در سال قبل از آن هلدینگ در رتبه نوزدهم از لحاظ سودآوری در بین شرکتهای ایرانی قرار داشته است.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1393.03.31شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393.07.26 درمحل سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت با حضور بیش از 97 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای عباس شعری مقدم به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان عبدالحمید امامی و عل محمدحریری و به دبیری آقای خسرورحمتی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم جناب آقای عادل نژاد سلیم و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393.03.31

2- تقسیم 1000 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی

4- انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع پتروشیمی خلیج فارس


مجمع پتروشیمی خلیج فارس

* پیام هیات مدیره

بــا ســپاس فــراوان از همراهــی ســهامداران و اعضــاء محتــرم مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فارس)ســهام عــام( گــزارش عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه 1393.3.31کــه حاصــل تــاش و فعالیــت یکســاله هیــأت مدیــره، مدیــران و کارکنــان ایــن شــرکت مــی باشــد را بــه مجمــع عمومــی عــادی صاحبــان ســهام تقدیــم مــی دارد.

شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس در راسـتای سیاسـت هـای کلـی اصـل 44 در سـال 1391 بـه بخـش خصوصـی واگـذار گردیـده و ایـن شـرکت هـم اکنـون بـه عنـوان بزرگتریـن و اثرگذارتریـن شـرکت در بـازار سـرمایه ایـران قلمـداد مـی شـود. نظـر بــه اینکــه شــرکت هــای تابعــه هلدینــگ خلیــج فــارس قبــل از واگــذاری بــه صــورت دولتــی اداره مــی شــدند در ســال جــاری اهمیـت ویـژه ای بـه تغییـر نـوع تفکـر مدیـران و کارکنـان از دولتـی بـه خصوصـی انجـام شـده اسـت. هلدینـگ خلیـج فـارس بـه عنـوان بزرگتریـن هلدینـگ پتروشـیمی ایـران از پتانسـیل هـای فـراوان جهـت رشـد و کمـک بـه اقتصـاد ملـی برخـوردار مـی باشـد و در ایــن راســتا در ســال جــاری اســتراتژی منســجمی بــا محوریــت توســعه و رشــد پایــدار ســودآوری تهیــه گردیــده و ســرلوحه کار اعضـای ایـن شـرکت قـرار گرفتـه اسـت.

ســال منتهــی بــه 1393.03.31بــرای کشــور عزیزمــان ایــران، صنعــت پتروشــیمی و بــه تبــع آن شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس نیــز ســالی پرفــراز و نشــیب و همــراه بــا فرصــت هــا و تهدیــد هــای فــراوان بــوده اســت و هلدینــگ خلیــج فــارس نیــز بـا مشـکالت متعـددی روبـرو بـوده اسـت. امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه در مسـیر توسـعه ایـن تـازه راهـی دراز و پـر پیـچ و خـم اســت، مــا بــر ایــن باوریــم کــه تنهــا راه رشــد پایــدار ســودآوری ایــن شــرکت ســرمایه گــذاری هــای زیربنایــی و رشــد واقعــی حاصـل از عملیـات مـی باشـد کـه خـود نقـش مهمـی در توسـعه ایـران عزیزمـان نیـز خواهـد داشـت. هیـأت مدیـره معتقـد اسـت کــه در ســال مالــی پیــش رو بــه پشــتوانه عنایــات الهــی، مجموعــه هلدینــگ بــه عنــوان ســازمانی یــاد گیرنــده بــا بررســی دقیــق شــرایط داخلــی و بیــن المللــی قــدم هــای بزرگــی بــرای نیــل بــه اهــداف راهبــردی ترســیم شــده و بهــره بــرداری حداکثــری از شـرایط موجـود برخواهـد داشـت. در پایـان الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـاور هیـأت مدیـره بـر ایـن اسـت کـه حداکثـر سـازی سـود در کوتـاه مـدت بـه نـدرت بهتریـن رویکـرد بـرای دسـتیابی بـه رشـد و سـودآوری پایـدار سـازمانی اسـت و ایـن مهـم در هلدینـگ بــه جــد دنبــال خواهــد شــد تــا منفعــت درازمــدت ســهامداران بــا اقدامــات بنیــادی تضمیــن گــردد.

* اهداف، سیاستها و راهکارهای اجرایی شرکت

· تلاش در مسیر سودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشور با اعتبار جهانی با عنایت به افزایش سهم بازار

· اســتراتژی کلــی در مــدار توســعه و ســودآوری پایــدار بــا اتــکا بــه ارزشهــای بنیادیــن خالقیــت و نــوآوری، مســئولیت پذیری و صداقـت و شـفافیت .

· توسعه سرمایه گذاری و شراکت های داخلی و خارجی همراه با افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه سرمایه گذاری ها

· حرکت در مسیر دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان.

· توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست.

· در راستای اهداف اشاره شده ؛ هلدینگ خلیج فارس با اتکا به منشور اخالقی ذیل در مسیر فوق گام بر می دارد.

در این راه خود را ملزم میداند که:

خلاقیــت و نــوآوری را بــا ارتقــای فرهنــگ گفتمــان و کار گروهــی در بیــن کارکنــان خــود اشــاعه داده و محیطــی مشــارکتی را بــرای آنــان فراهــم آورد.

لیاقــت و شایســتگی کارکنــان خــود را بــا رفتــاری مبتنــی بــر حفــظ کرامــت انســانی و متکــی بــر رعایــت ارزشهــای بنیادیــن )خالقیــت و نــوآوری، مســئولیت پذیری و صداقــت، شــفافیت و رضایــت) ارتقــاء دهــد.

یادگیــری و رشــد را بــا توانمنــد ســازی کارکنــان نهادینــه نمــوده تــا زمینــه ســاز ایجــاد یــک ســازمان یادگیرنــده بــا نــام شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس گــردد.

جدیــت و وجــدان کاری را تــوام بــا حفــظ مســئولیت پذیــری، رازداری، امانــت داری، عدالــت، نظــم و انضبــاط مــورد اهتمــام ویــژه قــرار دهــد.

فکـر و اندیشـه خـلاق را سـر لوحـه کلیـه فعالیتهـای شـرکت قـرار داده، بـا پذیـرش پیشـنهادها و انتقادهـای سـازنده و منصفانـه ذینفعـان نسـبت بـه اصـاح امـور اقـدام نماید.

ایمنـی و سـامت کارکنـان خـود را از طریـق نهادینـه نمـودن ایمنـی، بهداشـت جسـم و روان و صیانـت از محیـط زیسـت تامیـن نما ید .

رضایتمنــدی ذینفعــان را بــا ایجــاد محیطــی شــفاف و روابطــی مبتنــی بــر صداقــت پایــه گــذاری نمــوده و بــا تکیــه بــر منافــع مشــترک و احتــرام متقابــل اهتمــام ورزد.

سـپاس، تکریـم و خدمـت بـه کارکنـان و جامعـه را از اهـداف اصلـی شـرکت دانسـته و بـرای انجـام آن از هیـچ کوششـی دریـغ ننما ید .

ایـن شـرکت متعهـد مـی گـردد بـا اسـتعانت از خداونـد سـبحان و بـا الگـو قـرار دادن سـیره و روش پیشـوایان خـود ضمـن تقویـت شـعائر دینـی و ملـی، همـکاران محتـرم و ارجمنـد را در اجـرای ایـن منشـور یـاری رسـاند.

* مرور کلی بر عملکرد و دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش

· ثبت پذیرش سهام شرکت پتروشیمی نوری و بوعلی سینا جهت عرضه 5درصد سهام آنها از طریق بازار فرابورس

· ثبت پذیرش سهام شرکت پتروشیمی مبین جهت عرضه 10درصد سهام آن از طریق بازار بورس

· اتمام مراحل پذیرش سهام شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد و جهت عرضه از طریق بازار فرابورس

· آمـاده سـازی شـرکت هـای پتروشـیمی بنـدر امـام، شـهید تندگویـان، فجـر، ره آوران فنـون پتروشـیمی، مدیریـت توسـعه صنایـع پتروشـیمی جهـت پذیـرش وعرضـه سـهام آنهـا از طریـق بـازار بـورس و فرابـورس

· تحصیل 51 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانیان در قبال وصول مطالبات

· تحصیل 16.7 درصد از سهام شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

· گشایش ال.سی پروژه پتروشیمی هنگام از طریق بانک پاسارگاد

· انجــام و موافقــت اخــذ تســهیلات فاینانــس طــرح اوره و آمونیــاک هرمــز از محــل صنــدوق توســعه ملــی پــروژه بــا عاملیــت بانــک ملــت

· مذاکرات جهت تحصیل سهام مدیریتی شرکت پالایشگاه گازی بیدبلند 2

· پیگیری سهام ترجیحی کارکنان شرکت و شرکتهای زیر مجموعه

· پرداخــت ســود ســهام دوره مالــی 91-92 بــه تعــداد 24,788,613,940 ســهم و بــه مبلــغ 1,809,568,817,620 ریــال بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی

* جایگاه هلدینگ در رتبه بندی ICIS

همه ساله موسسه ICIS شرکت های شیمیایی و پتروشیمیایی جهان را براساس عملکرد مالی آنها رتب هبندی می کند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال 2002 با ارسال اطلاعات موردنیاز در این رتبه بندی قرار گرفته است که رتبه شرکت از سال 2005 تا 2012 به قرار جدول زیر است. همانگونه که مشاهده می شود رتبه شرکت از 39 تا 63 در نوسان می باشد.

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

* جایگاه هلدینگ در بین شرکت های برتر ایران

سازمان مدیریت صنعتی هر ساله رتبه بندی شرکتهای برتر ایران را تهیه و منتشر مینماید که با فراهم نمودن آمار و ارائه اطلاعات شفاف و مفيد در مورد بنگا ههاي اقتصادي كشور، فضاي روشن تري از كسب و كار اقتصادي كشور ارايه مي دهد و به سرمایه گذاران، مديران، سياستگزاران و پژوهشگران ياري می رساند تا شناخت و درك دقيق تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگا ههاي اقتصادي بزرگ كشور بيابند. در فهرست تهیه شده از 500 شرکت ایران، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است.

این سازمان رتبه بندی سال 1392 شرکت های برتر ایران )بر اساس اطلاعات سال مالی 1391 ( را برای شانزدهمین سال متوالی در بهمن ماه سال 1392 منتشر نمود که هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در اکثر شاخص های اعام شده رتبه ی برتر را از آن خود نمود. بیشترین سودآوری در بین شرکت های ایرانی متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با30،646 میلیارد ریال بوده در حالیکه در سال قبل از آن هلدینگ در رتبه نوزدهم از لحاظ سودآوری در بین شرکتهای ایرانی قرار داشته است.

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

همچنین هلدینگ خلیج فارس از لحاظ میزان فروش و درآمد در رتبه دوم با 201,057 میلیارد ریال قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن 6 رتبه صعود داشته است.

* تاریخچه

سابقه ثبتی و مصوبه های مربوط به تشکیل، تغییرات و نوع فعالی تهای شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی )سهامی خاص( در تاریخ 1370.12.27تحت شماره89243 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لیکن در تاریخ 1372.7.24نام شرکت به بازرسان فنی ایران)سهامی خاص( و در تاریخ 1383.9.24نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس )سهامی خاص( تغییر نموده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان کریم خان زند شماره 38 می باشد.

ب- به موجب مصوبه مورخ 1386.11.24هیئت محترم وزیران، شرکت در لیست شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته است. بر اساس نامه معاون محترم حقوقی امور مجلس، استان ها و تفریغ بودجه، به معاون محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت اصلی صنایع پتروشیمی اعلام شده است که وفق بند ))ج(( ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب سال 1383 و بند 3 ماده 18 قانون اصلاح ماخذ قانونی فوق الذکر و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1387 ، اسامی

شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفا در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی می باشد، که در این رابطه طبق جدول پیوست بند 3 تصویب نامه هیئت واگذاری در تاریخ 1387.9.6، شرکت پتروشیمی خلیج فارس )سهامی خاص( مشمول واگذاری اعام شده و مقرر گردید بر اساس بند )ح( ماده 19قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران انجام شود.

ج- به استناد مفاد بند 3 مصوبه شماره 148871.110.2.88مورخ 1388.9.4هیئت واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مقرر گردید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )سهامی عام( با انتقال سهام شرکت های پتروشیمی، ره آوران، مبین، نوری)برزویه(،بندر امام، بوعلی سینا، فجر،عملیات غیرصنعتی،بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه، پتروشیمی بین الملل، خوزستان، پارس، عملیات غیرصنعتی پازارگاد، اروند، تندگویان متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به شرکت هلدینگ گردد و صددرصد سهام شرکت هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شود.

در همین راستا به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اجرای طرح الفین دوازدهم توسط شرکت پتروشیمی خلیج فارس منتفی گردیده و همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1389.2.11صاحبان سهام ضمن تصویب اساسنامه جدید نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت. اساسنامه فوق به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است.

* تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10.000.000ریال منقسم به 1.000سهم 10.0000ریالی بوده که در چند مرحله به مبلغ 24.788.613.940.000ریال منقسم به 24.788.613.940سهم 1.000ریالی رسیده و ثبت شده است.

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

* ترکیب سهامداران

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

* عملکرد مالی شرکت

در نمودار زیر روند سودآوری شرکت در بازه 5 ساله نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال های 1389 و 1390 با زیان مواجه بوده است و در سال های بعد از آن سود عملیاتی و سود خالص پس از کسر مالیات شرکت هر ساله رو به رشد بوده است. و در سال 1393 جهش زیادی داشته است.

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

سود خالص هر سهم در سال 1389 و 1390 منفی بوده است و از 325 ریال در سال 1391 با رشد چشمگیر به 1386 ریال در سال 1392 افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است سود هر سهم با فرض سرمایه سال جاری معادل 24.788.614 میلیون ریال محاسبه شده است.

* مقایسه بازدهی سهام فارس با شاخص

مقایسه بازدهی سهام فارس با شاخص صنعت شیمیایی و شاخص کل موید این واقعیت است که خرید و نگه داری این سهم از زمان عرضه اولیه، بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران نموده است. هر سهم هلدینگ خلیج فارس در تاریخ 1392.01.27به قیمت 7.500ریال در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید که پس از 130 روز معاملاتی و در تاریخ 1392.08.27با دستیابی به قیمت 18.000ریال به بازدهی 140 درصدی رسید. در این دوره زمانی، بازدهی صنعت شیمیایی 117 درصد و شاخص کل 89 درصد بوده است.

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

هما نطور که از نمودار فوق قابل ملاحظه است، بازدهی تجمعی سهام هلدینگ خلیج فارس از زمان عرضه اولیه تا 1393.06.31 معادل 89 درصد بوده در حالیکه بازدهی صنعت شیمیایی و شاخص کل در همین دوره به ترتیب 84.5و 75.5درصد بوده است.

* شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

v وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ 91.12.18 در فهرست شرکت های پذیرفته شده شرکت بورس اوراق بهادار تهران درج و 5 درصد از سهام شرکت در تاریخ 92.01.27با نماد فارس عرضه گردیده است وضعیت سهام شرکت طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

v وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

الف( اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

ب( رتبه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در میان شرکت های بورسی

با توجه به قیمت بازار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های زیر مجموعه در تالار بورس)مورخ 1393.06.12( ارزش بازار شرکت معادل 351.725میلیارد ریال بوده که رتبه اول شرکت های بورسی را به خود اختصاص داده است.

* مزیت رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از منظر بورس

دراختیار داشتن 11درصداز ارزش بازار سرمایه )سهام( در بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاری در بیش از 80 شرکت فعال در صنایع پتروشیمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم

تنوع فعالیت در شرکت های زیرمجموعه )تولیدی، یوتیلیتی، بازرگانی، مهندسی ساخت و توسعه ای، خدماتی، آموزشی و...(

قابلیت نهفته در عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه در بازار بورس و فرابورس

مشارکت در ساخت و راه اندازی طرح های توسعه ای شرکت های پتروشیمیایی و تکمیل کننده زنجیره ارزش

تولید محصولات پتروشیمی جدید در مجتمع ها با توجه به نیاز بازار

قرار داشتن مجتمع های پتروشیمی هلدینگ در حاشیه دریای خلیج فارس با امکان دسترسی آسان به بازارهای جهانی و مبادی ورود و خروج کالاو محصولات

دسترسی آسان به خوراک،سوخت و منابع اولیه مورد نیاز

اصلاح و بهبود مداوم تکنولوژی های تولید

در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و کار آمد در جهت راه اندازی و بهره برداری طرح های مختلف

وجود بازارهای مصرف رو به رشد داخلی و خارجی محصولات تولیدی

قابلیت افزایش ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی زیرمجموعه

وجود نمایندگی و دفاتر در خارج از کشور

استفاده از فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات

* معرفی شرکت های زیر مجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ودرصد مالکیت آنها

· شرکت پتروشیمی بندر امام 27/69

· گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 51

· شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 75

· شرکت پتروشیمی پارس 60

· شرکت پتروشیمی مبین 100

· شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) 55/76

· شرکت پتروشیمی فجر 70

· شرکت پتروشیمی بو علی سینا 70

· شرکت پتروشیمی اروند 80

· پتروشیمی خوزستان 70

· شرکت بازرگانی پتروشیمی 45

· شرکت ان پی سی اینترنشنال 100

· شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد 100

· شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 100

· شرکت عملیات غیرصنعتی و خدماتی صنایع پتروشیمی 100

· شرکت ره آوران فنون پتروشیمی 100

گزارش تجمیعی جریان نقدینگی مورد نیاز طرح های توسعه ای مصوب صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

* گزارش عملکرد امور سرمایه گذاری و سهام

* سرمایه گذاری

تجدید ارزیابی شرکتهای پتروشیمی مبین، عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع

پتروشیمی، ره آوران فنون پتروشیمی و پتروشیمی شهید تندگویان

ارزیابی و اولویت بندی شرکتها جهت واگذاری در سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار از تاریخ 1392.10.01به ترتیب اولویت:

گروه اول پتروشیمی نوری، بوعلی سینا، مبین، عملیات غیر صنعتی پازارگاد.

گروه دوم - پتروشیمی اروند، پتروشیمی فجر، عملیات غیر صنعتی ماهشهر، پتروشیمی شهید تندگویان.

گروه سوم - پتروشیمی خوزستان، ره آوران، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی.

گروه چهارم - شرکتهای پتروشیمی بندر امام و پارس و با صلاحدید مدیریت قابل واگذاری می باشد.

در مورد شرکت های گروه اول اقدامات به شرح ذیل انجام شده است.

v شرکت پتروشیمی نوری:

انجام مراحل پذیرش در سال 1392

تغییر نوع شرکت و اساسنامه براساس تیپ سازمان فرابورس و ثبت در اداره ثبت شرکتها

درج نام شرکت در تابلوی فرابورس و تهیه کد سهامداری

ارائه صورتجلسات مجامع و گزارش فعالیت هیات مدیره و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی1392.12.29 در سیستم کدال

مراحل ثبت و درج تغییر مدیرعامل در اداره ثبت شرکتها و درج در سیستم کدال

آمادگی جهت تشکیل جلسه معارفه و عرضه سهام در شرایط مناسب بازار بورس

آمادگی عرضه 5درصد از سهام شرکت پتروشیمی نوری در فرابورس

v شرکت پتروشیمی بوعلی سینا:

برگزاری جلسه معارفه و پیش جلسه پذیرش و هماهنگی با فرابورس

ارسال مدارک و امیدنامه جهت ثبت اساسنامه در سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و درج روزنامه رسمی

پذیرش در فرابورس

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه بورسی شرکت

تکمیل فرم تقاضای ثبت سهام )فرم ت 4( و بیانیه ثبت سهام )فرم ب 4( شرکتهای سهامی عام براساس الزام قانون

برنامه عرضه 5درصد از سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در فرابورس

v شرکت پتروشیمی مبین:

ارسال درخواست به سازمان بورس جهت پذیرش در بورس

تغییر ماهیت شرکت از سهامی خاص به عام

برگزاری جلسه معارفه و جلسه پذیرش در بورس

ارسال مدارک به شرکت بورس )شامل فرمهای پذیرش ، امیدنامه و ...(

تهیه لیست دارایی

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر ماهیت شرکت از سهامی خاص به عام

ثبت اساسنامه جدید و صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و درج در روزنامه رسمی

تکمیل فرم تقاضای ثبت سهام )فرم ت 4( و بیانیه ثبت سهام )فرم ب 4( شرکتهای

سهامی عام براساس الزام قانون

پرداخت قسمت دوم حسن پذیرش

انجام موارد خواسته شده در نامه هیات پذیرش و درج نام شرکت درتابلو و آمادگی عرضه سهام

برنامه عرضه 10 درصد از سهام شرکت پتروشیمی مبین در بورس

پذیرش در بورس

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد:

امیدنامه و سایر مدارک تهیه و به بازار فرابورس ارسال شده است .

انجام افزایش سرمایه

ارسال پرسشنامه پذیرش

تغییر ماهیت شرکت از سهامی خاص به عام

جهت شرکتهای گرو ههای دیگر نسبت به عقد قرارداد پذیرش با کارگزاری ملت اقدام و مراحل دیگر پذیرش در حال پیگیری می باشد.

* سهام

واگذاری 17 درصد سهام صندوق پس انداز و بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین در تاریخ 1393.2.17

نصب و ازه اندازی سیستم کنترل سهام BBS و لینک با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

نصب و راه اندازی نرم افزار جامع سهام

بروز رسانی روزانه نرم افزار سهام طبق اطلاعات دریافتی از سیستم BBS

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی سهامداران به آدرس stock.pgpic.ir

پاسخگویی تلفنی و حضوری سهامداران

ارزیابی سایر شرکتها جهت عرضه در فرابورس

پیگیری سهام ترجیحی کارکنان شرکت و شرکتهای زیرمجموعه

پرداخت سود سهام دوره مالی 92 - 91 به تعداد 24.788.613.940سهم و به مبلغ 1.809.568.817.620 ریال به افراد حقیقی و حقوقی

* ترازنامه تلفیقی

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

* صورت سود و زیان تلفیقی


مجمع پتروشیمی خلیج فارسترازنامه اصلی

مجمع پتروشیمی خلیج فارس

* صورت سود و زیان اصلی

مجمع پتروشیمی خلیج فارس* آدرس وبسایت شرکت:

http://pgpic.ir


دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

کدام شرکت‌ها تا پایان آبان‌ماه به مجمع می‌روند؟

شرکت‌ها در این بازه زمانی گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع

تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع "فارس"

این شرکت در پایان سال مالی خود میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشته ۵۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده است.
مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

شرکت‌ها در این تاریخ‌ها گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: