تمرکز سرمایه‌گذاری بر سهام شرکت‌های با نسبت قیمت به درآمد بالا
نگاهی به عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان؛

تمرکز سرمایه‌گذاری بر سهام شرکت‌های با نسبت قیمت به درآمد بالا

صندوق سرمایه گذاری سبحان که از صندوق‌های سهامی در بازار سرمایه محسوب می‌شود، در هفته گذشته با جذب ۲۰ میلیارد ریال منابع مالی جدید و کسب بازدهی منفی ۱.۴ درصدی به ارزش ۴۰۷ میلیارد تومانی رسیده است.
بازدهی ۱۶.۶ درصدی صندوق در ۶ماه گذشته
نگاهی به عملکرد صندوق درآمد ثابت افرا نماد پایدار؛

بازدهی ۱۶.۶ درصدی صندوق در ۶ماه گذشته

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار که از صندوق‌های کوچک با درآمد ثابت محسوب می‌گردد در هفته گذشته به ارزش ۱.۶۴۷ میلیارد ریال رسیده است.
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت؛

"الماس بیمه دی" با ۸۷درصد بازدهی سالیانه / "پارند پایدار سپهر" در صف آخر

بیشترین ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری مربوط به صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی به ارزش ۶۱۹ میلیارد تومان و پس از آن صندوق درآمد ثابت کوثر یکم به ارزش ۵۷۴ میلیارد تومان است.