آرشیو نظرسنجی
به نظر شما شاخص کل تا پایان هفته جاری در کدام سطح قرار می گیرد؟
بیش از ۴۲۰ هزار واحد
بین ۴۲۰-۳۹۰ هزار واحد
بین ۳۹۰-۳۶۰ هزار واحد
کمتر از ۳۶۰ هزار واحد
مشاهده نظرات

آخرین اخبار