آرشیو نظرسنجی
کدام ترکیب سهامداری باب میل شماست؟
۱ - نسبت بیشتر حقیقی‌ها به حقوقی‌ها
۲ - نسبت بیشتر حقوقی‌ها به حقیقی‌ها
۳ - موضوع مهمی نبوده و اولویتم نیست
۴ - باید نسبت‌ها برابر باشد
مشاهده نظرات