چالش مالیاتی صادرکنندگان
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تاکیدکرد:

چالش مالیاتی صادرکنندگان

ارتباط استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود.