تعداد بازدید : ۱۵۵۷۹
کد خبر : ۱۶۶۳۸۵
با برنامه ریزی دقیق مدیریت و تلاش کارکنان
۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۹
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) روز 27 تیر ماه 95 با حضور حدود 85 درصد سهامداران شرکت در مرکز همایش های وزارت کشور در تهران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395.04.27 درمحل تالار وزارت کشور با حضور بیش از 85 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای عسگری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان علی اکبری و نادری و به دبیری آقای متین تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای تقی زاده و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1394.12.29
2- تقسیم 220 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار ممیزر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل
4- انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع گل گهر

· حاشیه مجمع:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) روز 27 تیر ماه 95 با حضور حدود 85 درصد سهامداران شرکت در مرکز همایش های وزارت کشور در تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، در این جلسه علاوه بر ارایه گزارش عملکرد شرکت در سال 94 توسط مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل گل گهر، صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت شد و با اکثریت آرا ترازنامه شرکت به تصویب رسید.

در این جلسه با تصویب حاظران جلسه که بیش از 85 درصد سهامداران شرکت را تشکیل داد، تقسیم سود معادل 220 ریال به ازای هر سهم موافقت شد.

همچنین مقرر شد در آینده بسیار نزدیک افزایش سرمایه شرکت انجام گیرد که رقمی معادل 108 میلیارد تومان آن از محل سود انباشته شرکت باشد.

روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات نیز به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار انتخاب شدند.

ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ارایه گزارشی از عملکرد سال 94 و همچنین آخرین وضعیت شرکت تصریح کرد: 17 هزار میلیارد تومان پروژه فعال در این شرکت در دست اجرا ست که بخشی از پروژه ها در سال جاری راه اندازی و به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی و صنعتی یکی در خاورمیانه است که دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· گزیده اطلاعات:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· پیام هيأت مدیره:

سهامداران محترم

ضمــن عــرض سـلـام و خيرمقــدم هيــأت مديــره شــركت، حضــور كليــه ســهامداران محتــرم و نماينــدگان ايشــان، نماينـدة محتـرم حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـي شـركت و همچنيـن نماينـده محتـرم سـازمان بـورس و اوراق بهـادار را درجلســه مجمــع عمومــي عــادي ســاليانه شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) گرامــي ميــدارد.

شــكرگزاريم كــه بارديگــر خداونــد منــان در ســايه الطــاف بـي دريغـش، توفيـق خدمت گـزاري را بـه مـا عطـا فرمـود، تـا تمـام تـوان خـود را در طبـق اخـاص گذاشـته و در راسـتاي توسـعه صنعـت و معـدن و شـكوفایي اقتصـاد ايـران عزيزمـان، بــا اتــكاء بــه حمايت هــاي شــما ســهامداران محتــرم، گام هــاي بزرگــي را برداريــم.

در ســالی کــه گذشــت توانســتیم، بــا وجــود کاهــش قابــل توجـه در قیمـت هـای جهانـی محصـولات شـرکت و مشـکلات نقدینگـی حاصـل از ایـن رخـداد، بـا افزایـش تولیـد، کاهـش و مدیریــت بهینــه هزینه هــا و بالا بــردن راندمــان و بهــره وری ضمــن کســب رکــوردی تــازه در تولیــد محصــولات نهایــی شـرکت، پيشـرفت هاي بسـيار مطلوبـي در پـروژه هـای پایـه ای مجموعـه گل گهــر داشـته ایــم، از جملــه:

· افزایـش تولیـد از 8.13 میلیـون تـن بـه 2.16 میلیـون تـن و ثبـت رکـورد

· راه انـدازي خطـوط 5 و 6 كنسـانتره گل گهـر بـا ظرفيـت چهـار ميليـون تـن

· 95 درصـد پيشـرفت كارخانـه گندلـه سـازي شـماره 2 بـا ظرفيــت 5 ميليــون تــن در ســال 1394 و راه انــدازي آن در اواخـر تيـر مـاه سـال 1395

· راه اندازي خط توليد كنسانتره گهر زمین

· راه انــدازي دو كارخانــه فــوالد ســازي شــركتهاي جهــان فــوالد ســیرجان و توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر

· راه انــدازی طــرح 500.000 تــن نــورد جهــان فــوالد ســیرجان و بهــره بــرداری از آن در مــرداد مــاه ســال 1395

· 90 درصـد پیشـرفت نیـروگاه 320 مگاواتـی و راه انـدازی آن در اواخـر تيـر مـاه سـال 1395

· اجرای طرح خط انتقال آب از سیرجان به کارخانه

لــذا بدينوســيله هيئت مديــره شــركت مراتــب قدردانــي و تشـكر خـود را از شـما سـهامداران محتـرم و دسـت انـدركاران عرصــه صنعــت و معــدن و تمامــي كاركنــان شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهر و شرکت های زیرمجموعه اعلام مي دارد.

اينــک در اجــراي تکاليــف منــدرج در مــاده 232 لايحــه قانونـي اصـلاح قسـمتي از قانـون تجـارت، مصـوب اسـفند مـاه 1347 ،گـزارش عملکـرد شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر (ســهامي عــام) مشــتمل بــر گــزارش فعاليــت هيــئت مديــره بــه مجمــع عمومــي عــادي ســالانه صاحبــان ســهام همــراه بــا گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــي نســبت بــه صورت هــاي مالــي شــرکت بــراي ســال مالــي منتهــي بــه 29 اسـفند مـاه 1394 خدمـت شـما گراميـان تقديـم مـي گـردد.

· مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعيت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــا تولیــد 10.787.452 تــن کنســانتره ســنگ آهن و 157.648 تــن ســنگ آهن دانه بنــدی شـده، حـدود 31 درصـد کل تولیـد سـنگ آهن بـازار داخلـی کشـور در سـال 1394 را بـه خـود اختصـاص داده اسـت:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همچنیـن شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بـا تولیـد بالـغ بـر 5.301.449 تـن گندلـه در سـال مـورد گـزارش بالاتریـن سـهم تولیـد گندلـه را در میـان شـرکت های معدنـی کسـب نمـوده اسـت :

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امیــد مــی رود بــا تحقــق طرح هــای توســعه ای شــرکت در حــوزه افزایــش ظرفیــت فــرآوری کنســانتره، راه انــدازی خــط دوم گندله ســازی و احــداث کارخانه هــای احیــاء ذوب و فــوالد (در شــرکت های تابعــه و وابســته)، جایــگاه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، بــه عنــوان شــرکتی پیشــرو در عرصــه زنجیــره ارزش فــولاد، بیــش از پیــش تثبیــت شــود.

· مرور كلي بر عملكرد شركت، ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده و دستاورد هاي مهم در سال مالي مورد گزارش

· اتمام عملیات نصب تجهیزات کارخانه گندله سازی شماره 2 با ظرفیت 5 میلیون تن در سال

· راه اندازی و رفع نواقص کارخانه کنسانتره 5 و 6 با ظرفیت 4 میلیون تن در سال

· بهره برداری از کارخانه احیای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به ظرفیت 1.7 میلیون تن در سال

· بهره برداری از کارخانه احیای جهان فولاد به ظرفیت 1 میلیون تن در سال

· نوسازی تجهیزات کارخانجات فرآوری

· ادامه عملیات احداث خط 7 کنسانتره به ظرفیت 2 میلیون تن در سال

· ادامه عملیات احداث واحد خردایش سنگ آهن

· بيان برنامه ها و چشم انداز وضعيت شركت براي سال مالي آتي

· راه اندازی پروژه گندله سازی شماره 2 با ظرفیت 5 میلیون تن در سال

· بهره برداری از دو واحد گازی نیروگاه 500 مگاواتی اول سیرجان به ظرفیت اسمی 332 مگاوات

· تکمیـل عملیـات نصـب پـروژه واحـد تولیـد آهـن اسـفنجی شـماره 2 شـرکت توسـعه آهـن و فـولاد گل گهـر بـا ظرفیـت نهایـی 1.7 میلیـون تـن در سـال

· ادامه فعالیت هاي طرح انتقال آب از بندرعباس با ظرفیت 6.800 مترمکعب در ساعت

· ادامه فعالیت اجرایی طرح احداث خط 7 تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2 میلیون تن

· ادامه فعالیت اجرایی طرح احداث کارخانه ذوب و فولادسازي جهان فولاد با ظرفيت 1 ميليون تن

· عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی فاز دوم طرح انتقال گاز با ظرفیت 420 هزار متر مکعب در ساعت

· عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه واحد بخار نیروگاه سمنان به ظرفیت 160 مگاوات

· ادامه فاز عملیاتی پروژه های اصلاح خطوط تولید

سرمایه و ترکیب سهامداران:

ســرمایه شــرکت در بــدو تاســیس مبلــغ 100 ميليــارد ریــال (شــامل تعــداد 10.000.000 ســهم، بــه ارزش اســمی هــر ســهم 10.000 ریـال) بـوده کـه طـی چنـد مرحلـه بـه شـرح زیـر بـه مبلـغ 24.000 میلیـارد ریـال (شـامل تعـداد 24 ميليـارد سـهم، بـه ارزش اسـمی هـر سـهم 1.000 ریـال) در تاریـخ مجمـع افزایـش یافتـه اسـت.

همچنیــن مراحــل دریافــت مجــوز از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در خصــوص اجرایــی نمــودن افزایــش ســرمایه از 24.000 میلیــارد ریــال بــه 30.000 میلیــارد ریــال نیــز در جریــان مــی باشــد.

روند تغييرات سرمايه شركت، از بدو تأسيس تاكنون به شرح جدول زير مي باشد:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· ترکیب سهامداران:

جـدول سـهامداران دارای مالکیـت بیـش از 1 درصـد سـهام شـرکت در پایـان سـال مالـی منتهـی بـه 1394.12.29 و تاریـخ تاییـد گـزارش بـه شـرح زیـر مـی باشـد:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· آخرين تركيب سهامداران:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعـات مربـوط بـه پیشـبینی هـای درآمـد هـر سـهم شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1394.12.29 و عملکـرد واقعـی آن بـه شـرح زیـر بـوده اسـت:

· وضعیت معاملات و قیمت سهام:

اطلاعـات مربـوط بـه پیشـبینی هـای درآمـد هـر سـهم شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1394.12.29 و عملکـرد واقعـی آن بـه شـرح زیـر بـوده اسـت:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· برنامه های آینده شرکت:

هیــئت مدیــره شــرکت بــر آن اســت تــا در راســتاي نيــل بــه توســعه و پیشــرفت روز افــزون و اعتــاي ميهــن، بــا رهنمود هــا و حمایت هـای شـما سـهامداران محتـرم، ضمـن حفـظ و ارتقـا ارزش هـای بنیـادی شـرکت، بـه اسـتراتژی هـای هـدف گـذاری شـده بشـرح زیـر دسـت یابـد:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· تکمیل زنجيره ارزش گل گهر با اجراي طرحهاي توسعه مصوب

· كاهش قيمت تمامشده محصولات در راستاي افزايش سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام

· توسعه و بهينه سازي سرمايههاي انساني و مديريتي شركت

· بهره برداري كارآمد از حداكثر ظرفیت خطوط توليد

· تاميــن مالــي شــركت بــا تمركــز بــر طرح هــاي توســعه از طریــق بــازار ســرمایه (انتشــار اوراق بدهــی، اوراق ســهام و ورود شــرکت های تابعــه بــه بازارســرمایه)

· تسريع در تكميل زيرساخت هاي مورد نياز طرح هاي توسعه

· حضور فعال در بازار هاي صادراتي با تمركز بر فروش محصولات مازاد بر نیاز داخل

· بهينه سازي خطوط توليد با هدف افزايش ظرفيت با تمركز بر محصول استراتژي

· ترازنامه:

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· صورت سود و زیان:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


· وب سایت شرکت: http://www.geg.ir /

ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۷:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
شرکت سرمایه گذاری امید .سهامداراصلی کگل کف قیمت است
علی
GERMANY
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
کوچکترین اشاره‌ای به این نمی‌شود که این سهم در اوایل شروع بکار دولت فخیمه اعتدال، قیمتش ۱۲۵۰ تومان بود! و بعد از ۳ سال، سرمایه من سهامدار به کمتر از یک ششم تقلیل و بهتر است بگویم نابود شده! در طول این ۳ سال شاید بتعداد انگشتان ۲ دست نماد این شرکت سبز بوده!! اکنون که چند درصد بالا رفته، شیپور بدست گرفته‌اند که ....
ارسلان
ROMANIA
۱۸:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
این سهم هنوز برای من زیان ده است
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
پرطرفدارترین عناوین
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: