تعداد بازدید : ۶۶۹
کد خبر : ۲۰۰۸۵۲
۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۸
آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت، روز یکشنبه 03/09/98 ساعت 16 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفاً در نشانی دفتر کارگزار می باشد.

به گزارش بورس نیوز ، بانک شهر در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا 13 رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های ذیل با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ 18/08/98 لغایت 03/09/98 با شرایط نقد ، نقد و اقساط و اجاره به شرط تملیک به فروش رساند.

آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت، روز یکشنبه 03/09/98 ساعت 16 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفاً در نشانی دفتر کارگزار می باشد.

جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون معاملات بانک و ناظرین در روز دوشنبه مورخ 04/09/98 ساعت 14 در نشانی تهران، میدان فردوسی ، ساختمان مرکزی بانک شهر، طبقه همکف ، سالن جلسات تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد گردید.

حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفینامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود.

توضیحات: متقاضی می بایست هزینه خرید پاکت های مزایده را به مبلغ 500.000 ریال می‌باشد به حساب شماره700787396228بانک شهر شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش واریز و اصل رسید آن را برای دریافت اوراق مزایده تحویل نماید.(ضمناً مبلغ شرکت در مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد).

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد(5%) مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که باید توسط متقاضی به شركت كنندگان محترم در مزايده جهت ارائه پيشنهاد مي‌بايستي مبلغ سپرده معادل پنج درصد (5%) قیمت پایه مزایده اعلام شده در آگهی منتشره را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت چک بین بانکی (رمزدار) در وجه این شرکت تسلیم و رسید آن را در پاکت مربوطه قرارداده و تحویل نمايند.

رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده (سربسته) تسلیم گردد. املاک با وضعیت و اوصاف و شرایط موجود و اطلاعات مندرج در آگهی مزایده به فروش می‌رسد و پیشنهاد دهنده از وضع و شرایط ملک اطلاع کامل دارد و با علم و آگاهی کامل بر این موضوعات در مزایده شرکت کرده است و لذا حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص و تحت هر عنوان را از خود سلب و ساقط نمود. مزایده گزار در انتخاب برگزیده مزایده، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی براساس صرفه و صلاح بانک و تا مرحله عقد قرارداد مختار است.بازدید از املاک با هماهنگی مقدور می‌باشد.

در صورت دریافت انواع پیشنهادهای خرید، به صورت نقدی یا نقد و اقساط یا اجاره به شرط تملیک جهت یک ملک، مزایده‌گزار مختار است براساس صرفه وصلاح بانک نسبت به انتخاب برگزیده مزایده یا رد پیشنهادها اقدام نماید. کمیسیون معاملات پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان و احراز صحت روند انجام مزایده، بعد از تعیین برگزیدگان مزایده برابر آئین‌نامه معاملات بانک شهر،حداکثر ظرف مدت هفت (7) روز کاری بعد از روز بازگشایی پیشنهادها از طریق شرکت مزایده‌گزار به ترتیب به برگزیدگان اول و دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌نماید لذا چنانچه ابلاغ به هر دلیل از جمله استنکاف از دریافت از سوی مزایده‌گر یا غیره مواجه گردد، تبعات آن برعهده مزایده‌گر خواهد بود و مزایده‎گزار هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

با اعلام نتایج مزایده، برگزیده اول مکلف است از تاریخ ابلاغ کتبی ارسالی با پست سفارشی دو قبضه با مراجعه به شرکت مزایده‌گزارحداکثر ظرف مدت بیست (20) روز نسبت به انعقاد قرارداد و واریز مبلغ مرحله اول ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) اقدام نماید و در صورت انقضای مدت مذکور، عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی مزایده‌گر به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده اول ضبط و توقیف می‎گردد و مزایده‌گزار مراتب را به برگزیده دوم از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ کتبی می‌نماید عدم انعقاد قرارداد و تودیع وثائق و تضامین قراردادی (ضمانت انجام تعهدات) از سوی برگزیده دوم به هر دلیل و تحت هر عنوان، انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده برگزیده دوم ضبط و توقیف می‎گردد وبرگزیده مزایده با امضا ذیل این برگه حق هرگونه ادعا و اعتراض را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود.

شرایط فروش: الف) بصورت نقد :1) حداقل سی درصد(30%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد.2) حداقل چهل درصد (40%) ثمن معامله همزمان با تحویل ملک (مجموعاً هفتاد درصد (70%) ثمن معامله).3) حداکثر سی درصد (30%) باقیمانده از ثمن معامله همزمان با انتقال اسناد مالکیت در دفتر اسناد رسمی.

ب:نحوه پرداخت ثمن معامله بصورت اقساط (حداقل 12 ماه حداکثر 72 ماهه با نرخ سود سالیانه 18%) :1)حداقل پیش پرداخت نقدی، همزمان با انعقاد قرارداد از 5% الی30% ثمن معامله و حداقل پرداخت همزمان با تحویل ملک از30% الی 60% ثمن معامله بشرح مندرج درجدول هر ملک .2) انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی.ج:نحوه پرداخت ثمن معامله بصورت اجاره به شرط تملیک (حداقل 12 ماه حداکثر 72 ماهه با نرخ سالیانه 18%) :1) حداقل چهل درصد (40%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک برا ی خریدهای جزئی یا تک.2)حداقل بیست درصد (20%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد و تحویل ملک برای خریدهای ده (10) واحد به بالا یا خرید یک بلوک کامل از مجتمع.3) انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی پس از پرداخت کامل کلیه اقساط و تسویه حساب نهایی. در فروش های اقساطی و اجاره به شرط تملیک در صورت تعیین مدت و تسویه کل ثمن معامله، کمتر از مدت دوازده (12) ماه شمسی، هیچگونه سودی به ثمن معامله تعلق نخواهد گرفت. در فروش های اقساطی چنانچه مبلغ نقد پیش پرداخت برای ثمن معامله بیش از درصد های مندرج در جدول شماره یک و برای فروش های اجاره به شرط تملیک مبلغ نقد پیش پرداخت برای ثمن عامله بیش از درصدهای مندرج در بند «ج» باشد،به ازای هر ده درصد (10%) افزایش پرداخت نقدی ،یک درصد (1%) به عنوان تخفیف از نرخ سود سالیانه 18% و حداکثر تا سقف پنج درصد(5%) از نرخ سود سالیانه 18% کسر می گردد.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: