کد خبر : ۲۴۹۲۹۳
اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکزی براى رونق بورس؛
۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۶
حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه از صبح امروز در ساختمان معروف باب همایون وزارت اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شده اند تا درباره احیای بورس چاره جویى کنند؛ جایى که وزیر اقتصاد از اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکزی براى رونق بورس خبر مى دهد.

احسان خاندوزی+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز،  دراین جلسه که از ساعت ۶ صبح آغاز شده، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازار‌های رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»خاندوزی گفته که «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزار‌ها و نهاد‌ها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است. بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن، خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق. زین پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.»

رئیس شورای عالی بورس در این جلسه گفته «برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»

خاندوزی اظهار داشته «من به دنبال پیش بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبر‌های امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم».

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
تو هم به اصطلاح دانشگاه امام صادقی هستی؟
هر چی دزد بوده از این به اصطلاح دانشگاه بیرون اومده. ........ پرور هست اونجا. نمونه اش صالح آبادی که هم بورس رو گرفته هم بانک توسعه رو هم بانک مرکزی رو
دوره بعد هم میره برای ریاست جمهوری
رشته معارف اسلامی
محمو
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
سلام بخدا این وزیر اقتصاد نمی تواند از دو جوجه مواظبت کند گربه جوجها را میبره ما چقدر بدبخت هستیم این شده وزیر اقتصاد تونباید اجازه بدید حوقیها بازار عمدا خراب میکنند واز مردم نوسان میگیرن ان حقوقی ایران خدرو شبندر وشپنا عمدا رنج منفی میکشند بازار خراب میکنند بعد شما معاملات انها را باطل میکنید اگر نان حلا خورداید باید ان حقوقی کدش ممنوع کرد اگر راست میگین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
سلام ببیننید مسئله اموزش وپرورش رضاخانی کهبراساس نظرات خزانهداریامریکا تاسی شد ومفاسدان ازاولتاکنون اشکارهست وکسی بهان توجه نمیکند تا جائیکه شدهاست کانونامن موسادیهای نرم افزار کهدارند برای اجرای بیستسی جایزه میگیرند اموزش وپرورش شاهنشاهی ساختارش با ساواکیها بهائیها همراه هست تا انقلاباسلامی وحکایتامروزهم بدرستیان تاکیددارد دراموزش وپرورش امروز باید تحولات اساسی صورت گیرد وبه خانوده محور تبدیل شود وپدرها ومادهای اکثرا سواد بالی دیپلم دارند که میتوانند فرزندانخودرااموزش دهند واموزش پرورش هم امتحان ازادازانها بگیرد وحقوق اموزش فرزندانازدولت درافت کنند ببینید سیسال پیش به نماینذه ولیفقیه کفتم مساجدرا برای اموزش وپرورش مردم بهکارکیرند که اخوند موسادی کفت مردم قبول نمیکنند کفتم شما اجرا نکده مخالفی بکذریم سیسال پیش مساجدرا بایاموزش وپرورش راهانداختهبودند تا به امروز خیلی فرق داشت اوضاع مردم بگذرین راجب ارزشهای اقتصادی که در دست حوزه علمیه هست ودارند ضررهای بسیاربه اقتصاد میزنند ببینید جندصدهزار واحد مسجد حسینه حوزهعلمیه امامزاده الان داریم که انرززی صدبرابر صنایع بورس رامی سوزاند بدون بهرهوری مثبت کهالبته همه منفی هستند دراین میان اوضاع وقفیات وفساد مرکب درانهمهست وغیراز املاک خارجازکشورهست همه اینها دست عدهای متجاهرالاسلام هست که همکی ازراس تا ذیلذیل اعلام عمومی کردهاند از اقتصاد ومعاش وتنظیمکیان کوجکنرین دانشی ندارند حالا جرا بورسیها اقتصاددانهای جنایتکار کاریتحلیلی نمیکند بماند دردنیا انواع واقسام جنابتکار وابرجنایتکارداریم ودرایران تنها داعش جنایتکار هست دحالیکه تروریست وجنایتکاراقتصادی اموزش دینی مالی بانکی همداریم اضافه برتروریستهای بهداشت ودرمان امیدوارم فعالان اقتصادی درمورد ارزشهای اقتصادی مثل مساجد حسینیها حوزها وبهه وریانها اعلام نظر کنند الان که زمستانهست وکرونا کاز وسوخت مجانی کلیه مسجد باید مانند صنایع وازاد با انها حساب شود واین جرثومها وسرطانها وبلاهارا از سرمردمکوتاه کنم بهتمید موفقیت همگان دراینمبارزه برعلیه تروریستهای جنایتکاروبرده خزانهداریامریکا موفق شوید فعلا عناصر موسادی دردولت رئیسی بیداد میکنند مثل وزارت بهداشت که همکی موساد پرور وموسادی کارهستند وحوزهای علمیه که به صورت بنیادین از موساد وعواملش حمایت میکنند جنایتکاران حوزه ازهمه خطرناکترهستند جرا برایاینکه اساس حوزه علمیه براساس استراتزی هرجه حرام لقمهتر مقامت بالاترهست بنیاد وحرکت میکند حالا جرا این استراتزی درحوزهعلمیه راه افتادهاست نشان ازعوامل موساد دارد درحالیکه حوزه علمیه باید بنیانهای محکم اسلام وخوبی وتعاون علیالبر باشد که صدسالهست تعاون علیالبر درحوزه علمیه منقرض شدهاست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
سلام جرا سهامداری مستقیم دربورس مهم هست به دلیل ذات اطلاعاتمحوربودن وجهانی بودن گستردهبورس هست که باعث رشد فکریروحی افراد میشود وهنگامیافراد رشد پیداکنند جامعه هم متوازن رشد خواهد کرد که این امر توسط انحصاررانت وغیره که به صندوقها دادن میشود منافات دارد صندوقها ابزار حماقت فساد واستحمار واستثمارمردم وخواسته اصلی خزانهداریامریکاهست الان میخواهند کثافتکاریهای خخودشلنرا درسایر جاها با بورس وصندوقها لاپوشانیکنند ویک دایره فساد موسادی ایجاد کنند که تاکنون با انواع وافسام کارها موفق شدند بورسراهم کثافت کنند مثل بانکداران جمابکار ودلاربازی ومسکن وطلا جرا ذربازارهای ذیکر هرگز مثل بورس مهم نبوده ونیستند جرا برای اینکه بازارهای مسکنارز طلا همه براساس باند بازی وکثافتکاریایجاد شدهاست وکمترین سطح تحلیل پزوهش وسوادرالازم دارند درحالیکه بوس مانند دانشکاه خصوصی هست که باعث میشود انسان معلومات واطلاعات مهمی بفمد وجکونه زیستنرا اموزش میدهد اینهمان مورد طلائی واساسیبورس هست که دارند توسط عوامل تروریست وجنایتکاران وخائنان طرازاول اقتصادیدینی وغیره نابود ومنحرف شود امیدوارم کا جمعبت ایران وجهارصد
ملیون نفراطرافش همکی به دربورس واردشوند ودانشانرا یادبکیرند که دران صورت میتوان دراینده امیدواربود که این منطقه ایران روزی نزدیک سعادتمند وازاد وخوبی درپیشداشتهاشیم فعلا کهدرجنک همه جانبه قرارداریم از سال 88 تاکنون وتا فتح وپیروزی ادانه خواهین داد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
خدایا ریشه طلم وستم وشر حاکمان فاسد ودزد را ازاین مملکت بکن که بجای حفظ منافع ملت خویش به فکرمنافع ...........هستن دولت اصلاح طلل واصول گرا یکی ازیکی دزد ترند تا که می خوان به ظلم وستم ادامه بدن کمر ملت را شکاندن حداقل ازخدا وروزآخرت بترسن این جام ذهررادیریازودخواهند نوشید پس چه بهتر که زودتر بنوشن وملت را ازفقر وبدبختی نجات ...................چه چیزی عایدمان شد ازدیوار .......بالا رفتیم چه جیزی عایدمان شد حالا منت کشی میکنیم ۸سال باعراق جنگیدیم هزاران میلیارد دلار به اقتصاد مملکت ضررزدیم صدهاهزار شهید جانباز واسیردادیم به کجارسیدیم حتی یکریال هم ازخسارت جنگ رانگرفتیم بلکه مجانی دربازسازی عراق شرکت کردیم به عراق برق و....دادیم نتوستیم پولش بگیریم کره ژااپن چین روسیه هن پولهای بلوکه شده را آزادنمی کنند ..به ......دادم درحالیکه ملت خودمان درفقروفلاکت زندگی می کنن
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
گزارش مجامع
دعوت از سهامداران

دعوت از سهامداران "قثابت" به مجمع

مجمع عمومی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ برگزار می‌شود.
سهامداران

سهامداران "کشرق" در مجمع تصمیم گرفتند

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ برگزار شد.
پرداخت سود به سهامداران

پرداخت سود به سهامداران "سدشت" از سال آینده

شرکت سیمان دشتستان از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.

"جم پیلن" در تصور انتخاب هیات مدیره جدید

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پروپیلن جم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ برگزار خواهد شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
محمود گودرزی کلیددار بورس تهران شد
با مصوبه هیات مدیره بورس، دکتر محمود گودرزی به عنوان مدیرعامل و سکاندار جدید بورس تهران برگزیده شد.