تعداد بازدید : ۸۸۰
کد خبر : ۲۲۳۵۴۷
شاپرک، گزارش عملکرد PSP‌ها در خرداد ماه را منتشر کرد:
۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴
بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیک در آخرین گزارش شاپرک در خرداد ماه ۱۳۹۹ به خوبی نشان می‌دهد که شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، ضمن حفظ روند رو به رشد خود توانسته، رتبۀ اول را هم در رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش ابزار پرداخت موبایل و هم در سهم بازار مبلغ تراکنش ابزار پرداخت اینترنت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ کسب کند.

سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها
به گزارش بورس نیوز،در خرداد ماه ۱۳۹۹، شرکت با رشد ۰۱/۰ درصدی، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها با ۸۸/۱۸ درصد به دست آورده است. لازم به ذکر است که در طول ۱۶ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰۴/۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۱: سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها در خرداد ۹۹

- سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل:
در خرداد ماه ۱۳۹۹، شرکت با کسب ۵۶/۲۶ و ۲۴/۲۸، رتبۀ دوم PSP‌ها را به ترتیب در سهم بازار‌های تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل به دست آورده است. همچنین در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹، میانگین رشد ۵۲/۰ درصدی در سهم بازار تراکنش موبایل و ۴۹/۰ درصدی در سهم بازار مبلغ تراکنش موبایل برای شرکت حاصل شده است که از نظر متوسط رشد در فصل بهار در هر دو سهم بازار مذکور، شرکت در رتبۀ اول قرار دارد.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۲: سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در خرداد ۹۹

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۳: متوسط رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در بهار ۹۹
- سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش اینترنت:
شرکت با کسب ۴۷/۱۴ درصد از تراکنش‌های اینترنت در خرداد ماه ۱۳۹۹، رتبۀ سوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. از طرفی، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۱۳/۰ درصدی را نیز در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد در فصل بهار، شرکت دارای رتبۀ سوم است.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۴: سهم بازار تراکنش اینترنت در خرداد ۹۹

در خرداد ماه ۱۳۹۹، با رشد چشم‌گیر ۲۴/۳ درصدی نسبت به اردیبهشت ۹۹، رتبۀ اول رشد در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش بوده است. همچنین در این ماه، رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم این بازار با ۳۲/۳۵ درصد، به سپ اختصاص یافته است.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۵: رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در خرداد ۹۹

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۶: سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در خرداد ۹۹

گفتنی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۷۲/۱ درصدی را در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد در فصل بهار، شرکت در رتبۀ اول قرار دارد.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹
نموادر ۷: متوسط رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در بهار ۹۹

سهم بازار تراکنش کارتخوان
در خرداد ماه ۱۳۹۹، رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارتخوان با ۸۲/۱۸ درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین، شرکت با ۱۶/۰ درصد رشد نسبت به اردیبهشت ۹۹، رتبۀ سوم رشد در سهم بازار تراکنش کارتخوان را به دست آورده است.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۸: سهم بازار تراکنش کارتخوان در خرداد ۹۹

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۹: رشد سهم بازار تراکنش کارتخوان در خرداد ۹۹

از طرفی، در طول ۱۶ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارتخوان، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰۷/۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۶ ماهه، شرکت دارای رتبۀ دوم است.
سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار:
بررسی‌های دقیق شاپرک نشان می‌دهد که در خرداد ماه، سپ با کسب ۷۶/۱۴ درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبۀ دوم PSP‌ها را هم در این سهم به دست آورده است.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۱۰: سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار در خرداد ۹۹

همچنین در طول ۱۶ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰۵/۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۶ ماهه، شرکت در رتبۀ سوم قرار دارد.

- شاخص اثر بخشی کارتخوان:
شاخص اثربخشی سپ در خرداد ماه با رشد ۰۱/۰ واحدی، برابر با ۳۵۷/۱ بوده که با توجه به نحوه ارزیابی شاپرک به خوبی مشخص است که این شرکت با توانایی جذب بالا توانسته، بیشتر از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کند. گفتنی است که رتبۀ اول این شاخص در استان تهران در اختیار پرداخت الکترونیک سامان قرار دارد.
شاخص اثربخشی یکی از موضوعات مورد بررسی در گزارش شاپرک است که آن را براساس تقسیم سهم تراکنش به سهم کارتخوان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. معیاری که نشان دهنده ارائه خدمات مناسب در بازار است.

- سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان:
در خرداد ماه ۱۳۹۹، شرکت با کسب ۲۸/۱۴ درصد، رتبۀ دوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است. همچنین، شرکت با ۲۶/۰ درصد رشد نسبت به اردیبهشت ۹۹، رتبۀ دوم رشد در این را کسب کرده است. همچنین در طول ۱۶ ماه گذشته، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰۷/۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۶ ماهه، شرکت در رتبۀ دوم قرار دارد.

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۱۱: سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در خرداد ۹۹

سپ؛ رتبۀ اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار ۱۳۹۹

نموادر ۱۲: رشد سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در خرداد ۹۹

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
گزارش مجامع

زمان مجمع ۲۴ شرکت مشخص شد

زمان مجمع فولاد مبارکه، پالایشگاه فرابورسی، دو بانک و ۲۱ شرکت مشخص شد
آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

آخرین خبرها از وضعیت تولید محصولات جدید

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل روز چهارشنبه هجدهم تیر با ٨٧.٣ درصد کل اعضاء سهامداران در سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار شد.
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: