تعداد بازدید : ۱۴۸۷۵
کد خبر : ۱۳۷۷۸۴
۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۳
NAVمطابق تعریف عبارت است از خالص ارزش داراییهای یک شرکت و به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها می باشد، از نظر حسابداری، کشف NAV هر سهم عبارت است از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان شرکت.

NAVمطابق تعریف عبارت است از خالص ارزش داراییهای یک شرکت و به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها می باشد، از نظر حسابداری، کشف NAV هر سهم عبارت است از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان شرکت.

اما در برآوردهای مالی این رقم نمی‌تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز برخی از محدودیت های ترازنامه بازمی‌گردد. در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی گزارش می شوند، که در برخی سرفصل ها نظیر سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت بین ارزش روز آنها و مبلغ دفتری تفاوت وجود دارد.

فلذا برای رفع این مشکل بایستی ابتدا سرمایه گذاریهای شرکت را ارزش گذاری کنیم، پس از این رقم را با بهای تمام شده درج شده درصورتهای مالی شرکت مقایسه کنیم. درصورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود زیرا در حقیقت این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی ها در ترازنامه پنهان مانده است.

بنابراين فرمول محاسبه خالص ارزش دارايي‌هاي يك شركت به صورت زير به دست مي‌آيد.

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به بهاي تمام شده = خالص ارزش دارايي‌ها

بديهي است انجام محاسبه فوق در زماني كه كليه سرمايه‌گذاري‌ها در سهام بورسي صورت گرفته باشد آسان است، اما زماني كه شركت سرمايه‌گذاري فعاليت‌هايي خارج از بورس داشته باشد در اين حالت معمولا مشکلات بیشتری در خصوص محاسبه NAV بروز مي‌كند كه علت آن نيز به فقدان بازار منصفانه براي ارزش‌گذاري سرمايه‌گذاري‌ها باز مي‌گردد. که به منظور رفع این مشکل میتوان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام شده آنها منظور نمود.

دربرآوردNAV حاضر، ریز سرمایه گذاری های بورسی و خارج از بورس شرکتهای سرمایه گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره شده شرکتها در سامانه ناشران بورسی استخراج گردیده است، همچنین برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورتهای مالی میاندوره ای منتشر شده‌ی شرکت‌ها استفاده می‌شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین صورت وضعیت پرتفوی یکسان نباشد، دراین حالت سودهای تقسیم شده ما بین این دو تاریخ از سوی شرکتها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده است درحالیکه به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است، لذا درمحاسبات ذیل سود های تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه گردیده است.

نکته قابل توجه سرفصل ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاریهاست، با توجه به اینکه این ذخیره در ترازنامه کاهنده ی داراییهاست ، لذا در محاسبات مربوط به NAV به محاسبات افزوده میگردد.

و آخرین نکته قابل ذکر اینکه پس از محاسبه خالص ارزش دارایی های تعدیل شده (با منظور نمودن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش)، بایستی رقم فوق تقسیم بر تعداد سهام شرکت گردد تا NAV هر سهم محاسبه گردد، درخصوص شرکتهایی که درحال انجام افزایش سرمایه می‌باشند بایستی به این نکته توجه نمود که تعداد سهام آخرین سرمایه ثبت شده بعلاوه تعداد سهامی که در حال انتشار می باشد بایستی ملاک تعداد سهام قرار گیرد.

با توجه به مطالب فوق الذکر خلاصه مفروضات مبنای محاسبهNAVبه صورت ذیل می باشد:

دارایی و بدهیهای منظور شده در محاسبه NAV مربوط به آخرین ترازنامه منتشره از سوی شرکت ها میباشد.

اطلاعات مربوط به پرتفوی شرکت بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی ارائه شده در سایت codal.ir میباشد.

در محاسبه ارزش روز پرتفوی بورسی، قیمت پایانی روزانه اعمال میگردد.

ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی، معادل بهای تمام شده، منظور می‌گردد.

سودنقدی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه که مجمع عمومی عادی آنها مابین فاصله میان تاریخ ترازنامه و تاریخ صورت وضعیت پرتفوی برگزار شده باشد به عنوان سود نقدی محقق شده در محاسبات منظور می‌گردد.

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های به محاسبات اضافه می‌شود .

سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها که مابین تاریخ ترازنامه و تاریخ صورت وضعیت پرتفوی اتفاق افتاده باشد در محابات منظور می‌گردد.

جدول صفحه بعد نمایه ای از NAV شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ های بورس تهران همراه با قیمت روز و نسبت قیمت به NAV نمایش می‌دهد.

نماد

نام شرکت

نسبت سرمایه گذاری بورسی از کل سرمایه گذاری ها

قیمت بازار

خالص ارزش دارایی هر سهم

نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی هر سهم

وسپه

سرمایه گذاری سپه

97%

2,569

3,042

84%

ونیکی

سرمایه گذاری ملی ایران

96%

2,263

3,507

65%

پردیس

سرمایه گذاری پردیس

90%

1,199

1,400

86%

اعتلا

سرمایه گذاری اعتلا البرز

89%

2,269

2,040

111%

وپخش

هلدینگ داروپخش

89%

16,209

17,135

95%

والبر

سرمایه گذاری البرز

85%

4,485

5,929

76%

وتوسم

سرمایه گذاری توسعه ملی

84%

3,532

4,008

88%

وصنعت

سرمایه گذاری صنعت و معدن

83%

2,665

4,112

65%

وصنا

گروه صنایع بهشهر ایران

82%

2,473

3,409

73%

ورنا

سرمایه گذاری رنا

80%

1,329

1,337

99%

ومعادن

توسعه معادن و فلزات

78%

2,909

4,293

68%

وبهمن

سرمایه گذاری بهمن

78%

1,636

1,681

97%

کروی

توسعه معادن روی ایران

73%

2,333

2,811

83%

خگستر

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

72%

4,434

5,722

77%

وامید

مدیریت سرمایه گذاری امید

68%

2,735

3,441

79%

وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

67%

1,632

2,122

77%

وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

65%

2,099

1,831

115%

واتی

سرمایه گذاری آتیه دماوند

63%

4,997

9,525

52%

وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

61%

5,346

7,109

75%

وتوکا

سرمایه گذاری توکا فولاد

60%

4,793

4,704

102%

وصندوق

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

54%

3,809

5,659

67%

تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

53%

5,307

6,498

82%

وساپا

سرمایه گذاری سایپا

51%

1,254

1,873

67%

پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

49%

7,423

7,401

100%

وتوشه

سرمایه گذاری پارس توشه

43%

4,064

6,024

67%

وپترو

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

36%

2,398

2,411

99%

وغدیر

سرمایه گذاری غدیر

32%

3,464

4,098

85%

میانگین نسبت قیمت به NAV شرکت های سرمایه گذاری در حدود 70 تا 80 درصد می باشد اما چنانچه ملاحظه میگردد P/NAV برخی از شرکتها در این محدوده نمی باشد، که این امر می تواند به دلایل مختلفی رخ داده باشد، یکی از این دلایل می‌تواند درصد بالای پرتفوی غیر بورسی در پرتفوی شرکت باشد. از آنجا که در تحلیل حاضر، ارزش روز پرتفوی غیر بورسی، معادل بهای تمام شده آن منظور گردیده است ممکن است اضافه یا کاهش ارزش این سرمایه گذاری ها به خوبی نمایش داده نشود. دلیل دیگر نیز می‌تواند مربوط به انتظارات بازار درخصوص افزایش یا کاهش قیمت و تعدیل NAV و یا حتی قیمت‌گذاری اشتباه بازار باشد. در این خصوص دسته بندی زیر بیشتر می تواند کمک کننده باشد.

جدول زیر شرکتهای سرمایه گذاری را که دارای نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های بین 100 تا 70 درصد هستند، را نشان می‌دهد:

نماد

نام شرکت

نسبت سرمایه گذاری بورسی از کل سرمایه گذاری ها

قیمت بازار

خالص ارزش دارایی هر سهم

نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی هر سهم

وپترو

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

36%

2,398

2,411

99%

ورنا

سرمایه گذاری رنا

80%

1,329

1,337

99%

وبهمن

سرمایه گذاری بهمن

78%

1,636

1,681

97%

وپخش

هلدینگ داروپخش

89%

16,209

17,135

95%

وتوسم

سرمایه گذاری توسعه ملی

84%

3,532

4,008

88%

پردیس

سرمایه گذاری پردیس

90%

1,199

1,400

86%

وغدیر

سرمایه گذاری غدیر

32%

3,464

4,098

85%

وسپه

سرمایه گذاری سپه

97%

2,569

3,042

84%

کروی

توسعه معادن روی ایران

73%

2,333

2,811

83%

تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

53%

5,307

6,498

82%

وامید

مدیریت سرمایه گذاری امید

68%

2,735

3,441

79%

خگستر

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

72%

4,434

5,722

77%

وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

67%

1,632

2,122

77%

والبر

سرمایه گذاری البرز

85%

4,485

5,929

76%

وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

61%

5,346

7,109

75%

وصنا

گروه صنایع بهشهر ایران

82%

2,473

3,409

73%

طبق این جدول، وپترو، ورنا، وبهمن، وپخش، وتوسم، پردیس، وغدیر، وسپه، کروی، تیپیکو، وامید، خگستر، وخارزم، والبر، وبانک و وصنا از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های تقریباً متعادلی برخوردار می باشند.

شرکتهای سرمایه گذاری که دارای نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی کمتر از میانگین بازار می باشند به شرح جدول زیر هستند:

نماد

نام شرکت

نسبت سرمایه گذاری بورسی از کل سرمایه گذاری ها

قیمت بازار

خالص ارزش دارایی هر سهم

نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی هر سهم

واتی

سرمایه گذاری آتیه دماوند

63%

4،997

9،525

52%

بنابراین با توجه به جدول، نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی هر سهم شرکت‌ واتی، زیر 50% می‌باشد.


مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
علی شاه
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۵
سپاس برای توضیحات کامل و دقیق
عباس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۵
وبیمه فراموش شده خوارزمی.وبانک .وتوسم پرتفوی غیر بورسی عظیمی دارند
علی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۵
ایا اطلاعات وغدیر صحیح است؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
نماد کرمان بالاترین ناو رو در بورس ایران داره
یلدا
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
ممنو ن
میشه دوستان لطف کنند روش محاسبه پرتفوی غیر بورسی هم توضیح بدهید چطور میشه لحاظ نمودمثلا سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)شفا دارو دارد. شفا دارو 60 درصد داروسازی جابر را تصاحب کرده و با رشد داروسازی جابر به طبع شفادارو هم رشد کرده منتها شفادارو جز سهام غیر بورسی وتوسم است یا نماد ها سرمایه گذاری دیگر هم همینطور
مرسی
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: