کد خبر : ۲۴۳۶۶۸
۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۲

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

۱-روند اقتصادی جهان طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

*بازگشت اقتصاد به شرایط نرمال در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹، کند و به صورت U شکل بوده است.

*رکود Covid-۱۹ بسیار عمیق‌تر از رکود اقتصادی ناشی از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ است، اما بهبود بسیار سریعتر بوده و نموداری V شکل را تشکیل داده است.

 

۲-نمودار رشد اقتصادی کشور‌ها از ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۵۰

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

۳-مقایسه شاخص دلار و شاخص فلزات صنعتی

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

رابطه معکوس بین شاخص دلار و شاخص فلزات صنعتی

۴- افزایش پیش بینی قیمت بلندمدت مشوق در سرمایه گذاری مس


عرضه از معادن درحال کار فعلی از سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد داشت زیرا معادن به پایان عمر خود می‌رسند بنابراین تولید درسال ۲۰۲۶ به ۲۰ میلیون ودر سال ۲۰۳۱ به ۱۷ میلیون تن خواهد رسید لذا با توجه به مصرف مس تصفیه شده دنیا درسال ۲۰۳۱ به ۲۸.۲ میلیون تن، نیاز مبرم به توسعه و احداثات جدید است.) مصرف کل کاتد به ۳۵.۸ میلیون تن می‌رسد (قیمت مشوق: قیمتی است که پروژه بتواند مطابق با آن، جریان نقدی کافی تنها برای جبران سرمایه گذاری اولیه ایجاد کند؛ یعنی نرخ بازده داخلی پروژه، با نرخ تنزیل برابر است.

قیمت مشوق با تخمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای هر پروژه تعیین می‌شود.

بر اساس تحقیقات CRU، قیمت بلندمدت مشوق بازار مس را از حدود ۶۸۳۴ دلار بر تن بر حسب دلار سال ۲۰۱۹ به حدود ۷۱۶۵ دلار بر تن بر حسب دلار سال ۲۰۲۰ افزایش داده است. این تغییر بازتابی از افزایش پی شبینی ۱۰ ساله تقاضا است که تا حدودی با توجه به افزایش فرآوری قراضه و تولید بیشتر از پروژ ههای معدنی فعلی و قطعی، جبران گردیده است. در نتیجه، شکاف عرضه ۱۰ ساله که باید با پروژ ههای جدید تامین شود، از ۵.۴۷ میلیون تن به ۵.۹۴ میلیون تن افزایش یافته است.

پیش بینی قیمت مشوق بلند مدت براساس قیمت مورد نیاز جهت توسعه تعداد کافی پروژ هها برای تامین شکاف عرضه در سال ۲۰۳۱ است.

۵- پیش بینی بلندمدت قیمت مس توسط موسسات معتبر و بانک‌های جهانی
پس از اثرات ویروس کرونا بر بازار جهانی                                                                (واحد: دلار بر تن)

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

۶- وضعیت تولید مس پالایش شده در ۳ کشور برتر دنیا با سهم تولید ۵۷ درصد کل دنیا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

۷- وضعیت تولید مس پالایش شده در ۳ کشور برتر آسیا، با سهم تولید ۸۵ درصد درآسیا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

در آسیا نیز با افزایش ۴۲/۰ درصدی تولید این قاره نسبت به سال گذشته، کشور‌های چین، ژاپن و کره جنوبی با سهم ۰/۶۹، ۳/۱۱ و ۸/۴ درصد به ترتیب جایگاه اول تا سوم این منطقه از جهان را کسب نمودند. این قاره در سال ۲۰۲۰ حدود ۸/۵۸ درصد از تولیدات مس تصفیه شده دنیا را در اختیار داشته است.

۸- موقعیت و رتبه جهانی صنعت مس ایران درسال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱
جایگاه ایران در دنیا وآسیا در سال ۲۰۲۰

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

در سال ۲۰۲۰ کشور ایران با تولید ۲۷۹۳۳۰ تن کاتد رتبه نوزدهم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوریکه سهم تولید مس ایران در دنیا در این سال ۲/۱ درصد بوده است. همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۰، ایران رتبه هفتم تولید مس پالایش شده را دارا بوده به طوری که سهم تولید مس ایران از این منطقه در این سال ۰۴/۲ درصد بوده است.

سهم تولید شرکت ملی صنایع مس ایران از کل تولید مس محتوای معدنی رقم ۲۹۲۰۱۱ تن است و سهم شرکت از تولید مس کاتدی کشور در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۷۱ هزار تن است. تولید مس کاتدی شرکت در سال شمسی ۱۳۹۹ بیش از ۲۸۰۲۸۰ تن مس کاتدی بوده است.

پیش بینی جایگاه ایران در سال ۲۰۲۱

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

پیش بینی می‌گردد سهم تولید شرکت ملی صنایع مس ایران از کل تولید مس تصفیه شده کشور بیش از ۲۹۲ هزارتن باشد و سهم شرکت در تولید مس محتوای معدنی بیش از ۳۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.

مصرف:
درجدول زیر سهم مصرف مس پالایش شده نواحی مختلف دنیا طی سال¬های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ آمده است.
همانطور که ملاحظه می¬شود در سال ۲۰۲۰ بیشترین میزان مصرف به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی بوده و این روند تا سال ۲۰۲۵ به همین ترتیب باقی خواهد ماند.


مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در مناطق مختلف دنیا طی سال ۲۰۲۰ با پیش بینی سال ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در ۳ کشور برتر دنیا طی سال ۲۰۲۰ با پیش بینی سال ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در ۳ کشور برتر آسیا طی سال ۲۰۲۰ با پیش بینی سال ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

جایگاه ایران در مصرف مس پالایش شده در سال ۲۰۲۰

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

در سال ۲۰۲۰ کشور ایران با مصرف ۱۶۰ هزار تن، رتبه بیست و چهارم مصرف مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوریکه سهم مصرف مس ایران در دنیا در این سال ۷/۰ درصد بوده است.

همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۰، ایران رتبه سیزدهم مصرف مس پالایش شده را دارا بوده بطوریکه سهم مصرف مس ایران از این منطقه در این سال ۹/۰ درصد بوده است.

۹- ذخایر مس دنیا، ایران و شرکت

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

مجموع ۸۷۰ میلیون تن مس محتوای ذخیره) بر اساس آخرین گزارش مؤسسه زمین شناسی آمریکا، ۲۰۲۱ USGS

۱۰-افزایش میزان ذخائر زمین شناسی در سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۸ نیزدر منطقه سرچشمه بیش از ۵۲۸ میلیون تن ذخیره مس جدید با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف گردیده است؛ بنابراین در مجموع دو سال اخیر بیش از ۵ / ۱ میلیارد تن ذخیره مس با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف و به ذخایر شرکت افزوده شده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

در سال ۱۳۹۸ نیزدر منطقه سرچشمه بیش از ۵۲۸ میلیون تن ذخیره مس جدید با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف گردیده است؛ بنابراین در مجموع دو سال اخیر بیش از ۵ / ۱ میلیارد تن ذخیره مس با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف و به ذخایر شرکت افزوده شده است.

۱۱-میانگین قیمت مس روند تولید و مصرف جهانی

شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود 1400

مابقی این تحلیل را می توانید از طریق (شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰) مشاهده کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع
انتخاب هیات مدیره جدید

انتخاب هیات مدیره جدید "شسپا" در مجمع

مجمع عمومی شرکت نفت سپاهان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ برگزار شد.

"نبروج" مجددا مجمع برگزار می کند

مجمع عمومی فوق العاده شرکت نساجی بروجرد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵برگزار خواهد شد.
مجمع

مجمع "شتولی" ۱۰ روز دیگر برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی شرکت تولی پرس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ برگزار خواهد شد.
زنگ مجمع

زنگ مجمع "پترول" به گوش می رسد

مجمع عمومی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ برگزار خواهد شد.
سهامداران

سهامداران "تاصیکو" با هم دیدار می کنند

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰برگزار می‌شود.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: