دوشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۴
دستورالعمل انتقال کارکنان در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد
دستورالعمل انتقال کارکنان دولت سال ۱۴۰۲ و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی ابلاغ شد.
کد خبر : ۲۷۲۱۱۱

به گزارش بورس نیوز، در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ با استناد به جز ۴ ماده ۴ ضوابط اجرایی بودجه دستورالعمل انتقال کارکنان دولت سال ۱۴۰۲ و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

۱- در سال ۱۴۰۲، هیچگونه ابلاغ اعتباری برای جابه جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام نمی‌گیرد.

-۲- پس از تایید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدا و مقصد دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی می‌باشد. در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه اجرایی مبدا ملی / استانی مکلف است حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را براساس آخرین احکام کارگزینی صادره توسط دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نماید.

پرداخت مزایای غیر مستمر از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از تاریخ، انتقال بر عهده دستگاه اجرایی مقصد ملی استانی میباشد. بدیهی است مابه التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدا کاهش یا افزایش و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مبدا مقصد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استان پیش بینی می‌گردد. توجه دستگاه اجرایی مقصد موظف است هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدا برساند.

۴- در صورت جا به جایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصت‌ها و شرایط مندرج در ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حقوق و مزایای مستمر و سایر مزایای غیر مستمر از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی آنان از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۴۰۲ بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی می‌باشد.

-۵- هرگونه استخدام با بکارگیری نیرو به عنوان جایگزین برای نیرو‌های انتقالی صرفا با رعایت مواد (۶) و (۱۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شماره ۴۲۰۰۹ ت ۶۱۲۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ و سایر قوانین و مقررات مربوطه پس از طرح و تصویب در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور امکان پذیر است.

-۶- ارسال مدارک زیر برای بررسی درخواست جا به جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ الزامی است - تاییدیه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه اجرایی مبدا و مقصد

- آخرین حکم کارگزینی فرد در دستگاه اجرایی مبدا و حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان رسمی و پیمانی - آخرین قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مبدا و قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان قراردادی

- فرم‌های تکمیل و تایید شده شماره (۱) و (۲) پیوست این دستورالعمل

- آخرین برگه فیش حقوقی دریافتی از دستگاه اجرایی مبدا و اولین برگه فیش صادره در دستگاه اجرایی مقصد

۷-سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف است براساس مستندات مندرج در بند (۶) اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته رسمی پیمانی و قراردادی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش از مبدا و افزایش به مقصد پیش بینی نماید.

۸- حقوق و کسورات کارکنان رسمی براساس آخرین حکم کارگزینی دستگاه مبدا و سایر پرداختی‌های پرسنلی آنان به میزان مبلغ پیش بینی اعتبار ۱۴۰۲ دستگاه مبدا مطابق بند ۱۰ این دستور العمل است.

۱۰- به منظور بررسی درخواست‌های ارسالی برای جا به جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مراحل زیر مورد اقدام قرار گیرد.

الف - جابه جایی بین دستگاه‌های اجرایی استانی

الف - (١) تکمیل و تایید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرائی استانی مبدا نسخه کاغذی)

الف (۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده نسخه (کاغذی به دستگاه اجرایی استانی مقصد برای تایید

الف - (٣) ارسال فرم‌های تکمیل شده نسخه (کاغذی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدا و مقصد برای تایید

الف - (۴) ارسال فرم‌های نهایی نسخه کاغذی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدا جهت درج اطلاعات و بارگزاری فرم‌ها و مدارک مندرج در بند ۶ در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال توجه: در صورت انتقال کارکنان بین دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در یک، استان نیاز به ارسال فرم‌ها نبوده و موضوع با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذی ربط انجام می‌گیرد.

ب- جابه جایی از دستگاه اجرایی استانی به دستگاه اجرائی ملی

ب (۱) تکمیل و تایید فرم شماره (۱) و (۲) توسط واحد استانی دستگاه اجرائی مبدا نسخه کاغذی

ب (۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده نسخه (کاغذی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدا

ب (۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده نسخه کاغذی به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تایید

ب (۳) ارسال فرم‌های نهایی تکمیل شده (نسخه کاغذی) توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدا جهت درج اطلاعات و بارگزاری فرم‌ها و مدارک مندرج در بند ۶ در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال

ج -جابه جایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

ج- ۱) تکمیل و تایید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرائی ملی مبدا (نسخه کاغذی)

ج- ۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده (نسخه کاغذی) به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تایید

ج ۳) - ارسال فرم‌های تکمیل شده نسخه کاغذی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد برای تایید

ج (۴) - ارسال فرم‌های نهایی نسخه کاغذی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به دستگاه اجرایی ملی مبدا جهت درج بارگزاری فرم‌ها و مدارک مندرج در بند ۶ در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال

د -جا به جایی بین دستگاه‌های اجرایی ملی

د (۱) تکمیل و تایید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرائی ملی مبدا (نسخه کاغذی)

د - (۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده نسخه کاغذی به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تایید

اشتراک گذاری :
ارسال نظر