رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

"> رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

"> رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

"> رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

"> رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

"> رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

"> رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

"> رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپك
تعداد بازدید : ۲۳۸
کد خبر : ۵۰
۰۳ خرداد ۱۳۸۴ - ۰۵:۰۷
رئيس هيأت‌مديره بورس:هيأت‌مديره بورس مشكلات فروش هپكو را بررسي مي‌كند

  سه شنبه 3 خرداد 1384

رئيس هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار گفت: هيأت‌مديره بورس اوراق بهادار در نشست روز شنبه هفته آينده خود مشكلات فروش شركت هپكو به خريدار خارجي را بررسي مي‌كند. حيدر مستخدمين‌حسيني درخصوص عدم پرداخت وجه حاصل از فروش هپكو به سازمان خصوصي‌سازي توسط شركت خارجي خريدار افزود: كليه خريدهايي كه در تالار بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود تابع خريدهاي نقدي است و بحثي به عنوان نسيه در تالار بورس وجود ندارد. وي با بيان اينكه شوراي بورس براي پرداخت وجه حاصل از فروش شركت‌ها سقفي را تعيين كرده است، ادامه داد: فروش شركت هپكو و عدم وصول وجوه آن در موعد سررسيد در دستور كار هيأت‌مديره بورس قرار گرفته است. مستخدمين‌حسيني تأكيد كرد: دبيركل بورس اوراق بهادار در روز شنبه هفته آينده گزارشي از روند عرضه سهام، فروش و بحث نقدينگي آن را به هيأت‌مديره ارائه خواهد كرد تا در صورت نياز هيأت‌مديره بر اساس اختياراتي كه دارد تصميم‌گيري كند، در غير اين صورت مسأله براي بررسي بيشتر به شوراي بورس ارجاع خواهد شد. معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: اگر معامله‌اي بايد نقدي انجام مي‌شده و نشده است بايد به اطلاع بازار برسد و خريداران از موقعيت به‌وجود آمده، آگاه شوند. فارس‌

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

"هپکو" به مجمع رفت

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.
حسابرس

حسابرس "قبیستو" در مجمع مشخص شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت قند بیستون در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ برگزار شد.
ترکیب جدید هیات مدیره

ترکیب جدید هیات مدیره "اتکام" تعیین شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه اتکایی امین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ برگزار شد.
سود ۳۰۰ ریالی در جیب سهامداران

سود ۳۰۰ ریالی در جیب سهامداران "قشهد"

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهد در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: