بورس نیوز برگزار می کند؛

مجمع آنلاین "غالبر" با همکاری ایران گفتمان

مجمع "غالبر" به صورت آنلاین و با مشارکت " گروه رسانه های بورس نیوز" و "ایران گفتمان" پوشش داده شده و سهامداران لبنیات کالبر می توانند با مراجعه به لینک مجمع "غالبر" را زنده مشاهده کنند.