تعداد بازدید : ۲۵۵۷
کد خبر : ۱۱۸۴۵۹
۰۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۷:۰۶

گروه صنعت فلزات اساسي با ايفاي نقشي محوري در توسعه اقتصادي كشور، يك صنعت استراتژيك محسوب مي‌شود، به گونه‌اي كه اين گروه صنعت بعد از پتروشيمي مهم‌ترين گروه صنعت صادراتي كشور است. گزارش پيش رو با استفاده از اطلاعات و داده‌هاي موجود به بررسي برخي از مهم‌ترين معيارهاي اين گروه صنعت با اهميت پرداخته است.

در حال حاضر 21 نماد در گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار تهران و 6 نماد در بازار فرابورس ايران حضور دارند. جدول زير شركت‌هايي را كه عضو شاخص 50شركت فعال‌تر و 30 شركت بزرگ‌تر بورس اوراق بهادار هستند به صورت تفكيكي نشان مي‌دهد:

نسبت P/E در گروه صنعت فلزات اساسي
P/E نشان مي‌دهد به ازاي هر ريال سود، سرمايه‌گذاران مايلند چند ريال پرداخت كنند. P/E بالاتر بيانگر آن است كه سرمايه‌گذاران انتظار دارند سود در آينده با نرخ بيشتري نسبت به گذشته، رشد كند و به اين علت مايلند مبلغ بيشتري را به ازاي هر ريال سود پرداخت كنند.
ميانگين نسبت قيمت به سود هر سهم پيش‌بيني شده در گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار 62/4 است كه گروه صنعتي سديد با 6/3 داراي كمترين ميزان اين نسبت و فولاد كاويان با 1/66 داراي بيشترين ميزان اين نسبت در اين گروه صنعت در بورس اوراق بهادار هستند. همچنين ميانگين P/E اين گروه صنعت در فرابورس ايران 56/4 است كه صنايع فولاد آلياژي يزد با نسبت 3/4 كمترين ميزان اين نسبت و هلدينگ صنايع معدني خاورميانه با 1/37 بيشترين ميزان اين نسبت را در اين گروه صنعت در فرابورس دارا
هستند.
آخرين ارزش بازار گروه صنعت فلزات اساسي
مجموع آخرين ارزش بازار گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار 435,551,985 ميليون ريال است كه 95/10 درصد از كل ارزش بازار بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده است (13 شركت در اين گروه صنعت داراي ارزش بازار بيش از هزار ميليارد ريال هستند). فولاد، فملي، فخوز و فخاس به ترتيب داراي بيشترين ارزش بازار و فمراد، فنوال و فنورد داراي كمترين ارزش بازار در اين گروه صنعت
هستند.
ارزش بازار گروه صنعت مورد بررسي در بازار فرابورس ايران 113,313,781 ميليون ريال است كه 99/17 درصد از كل ارزش بازار فرابورس را دربر‌مي‌گيرد. ميدكو و ذوب به ترتيب داراي بيشترين ارزش بازار و فولاي و زنگان به ترتيب داراي كمترين ارزش بازار اين گروه صنعت در فرابورس
هستند.
آخرين ارزش بازار شناور آزاد و درصد سهام شناور آزاد گروه صنعت فلزات اساسي
ارزش بازار شناور آزاد نشان دهنده آن ميزان از ارزش بازار شركت است كه مي‌تواند در فرآيند معاملات روزانه مورد معامله قرار گيرد. گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار با داشتن 90,494,556 ميليون ريال ارزش بازار شناور آزاد، توانسته است 31/14 درصد از كل ارزش بازار شناور آزاد بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص دهد. از 21 نماد فعال در اين گروه صنعت 14 نماد داراي ارزش بازار شناور آزاد بيشتر از 200 ميليارد ريال هستند، فولاد، فملي، فخوز و فاسمين در اين گروه صنعت به ترتيب داراي بيشترين ارزش بازار شناور آزاد هستند.
درصد سهام شناور آزاد، آن درصد از كل سهام شركت است كه مي‌تواند در فرآيند معاملات روزانه بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار بگيرد.
در گروه صنعت مورد بررسي، 11 نماد داراي درصد شناور آزاد بالاي 20درصد در بورس اوراق بهادار هستند، وتوكا، فروس، فاسمين و فلوله به ترتيب بيشترين درصد سهام شناور آزاد را در اين گروه صنعت از آن خود
كرده‌اند.
بازده سال جاري گروه صنعت فلزات اساسي
شاخص گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار، با 46/42 درصد بازدهي از ابتداي سال جاري تا كنون همراه بوده است كه هلدينگ سرمايه‌گذاري توكا فولاد، مس شهيد باهنر، آلومراد و سپنتا در اين گروه صنعت به ترتيب داراي بيشترين درصد بازدهي در بورس اوراق بهادار در سال جاري
بوده‌اند.
به‌جز نماد فولاژ و فايرا، تمامي نمادهاي فعال در اين گروه صنعت در سال جاري بازدهي مثبت داشته‌اند، به طوري كه در سال جاري 7 نماد در اين گروه صنعت در بورس اوراق بهادار داراي بازدهي بيش از 100درصد بوده‌اند.
نرخ رشد برخي از اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان شركت‌هاي گروه صنعت فلزات اساسي
در جداول بالا ميانگين ساده نرخ رشد برخي اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي گذشته شركت‌هاي موجود در اين گروه صنعت در بورس اوراق بهادار و فرابورس نشان داده شده است.
نسبت‌هاي سودآوري: ROA و ROE در گروه صنعت فلزات اساسي
بازده دارايي‌ها (ROA) يكي از معيارهاي سودآوري است و نشان دهنده مقدار سودآوري دارايي‌ها است، فولاد خوزستان (فخوز) با 50درصد بازدهي دارايي‌ها در بازار بورس اوراق بهادار و زرين معدن آسيا (فزرين) با 43درصد بازدهي دارايي‌ها در بازار فرابورس صدر نشين اين معيار در گروه صنعت فلزات اساسي هستند.
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نشان‌دهنده مقدار سودآوري حقوق صاحبان سهام است و وضعيت بازدهي سهامداران را مشخص مي‌كند. آلومينيوم ايران (فايرا) با 212درصد ROE در بورس اوراق بهادار و زرين معدن آسيا (فزرين) با 86درصدROE در بازار فرابورس صدر نشين اين معيار در گروه صنعت فلزات اساسي هستند.
در نمودار زير ROA و ROE كليه شركت‌هاي فعال در گروه صنعت فلزات اساسي نشان داده شده است.
آخرين حاشيه سود در گروه صنعت فلزات اساسي
حاشيه سود خالص، معرف بازدهي و كارآيي توليد و ساختار قيمت تمام شده و هزينه‌هاي شركت است. به بيان ديگر آخرين حاشيه سود (ناخالص يا خالص)، بيانگر آن است كه چند درصد از فروش شركت تبديل به سود (ناخالص يا خالص) شده است. در گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار فپنتا با 92درصد حاشيه سود خالص صدر‌نشين اين معيار است. همچنين در بازار فرابورس ميدكو با 477درصد حاشيه سود خالص صدر نشين اين معيار است. هر‌چه اين معيار بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است كه شركت در مخارج خود حساب شده‌تر عمل كرده است. نمودار همراه آخرين حاشيه سود خالص و ناخالص كليه نماد‌هاي فعال در گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار و فرابورس را نشان
مي‌دهد.
بررسي نسبت‌هاي اهرمي
در گروه صنعت فلزات اساسي
نسبت كل بدهي‌ها به حقوق صاحبان سهام بيانگر آن است كه شركت‌ها براي تامين مالي دارايي‌ها چند درصد از حقوق صاحبان سهام و چند درصد از بدهي‌ها استفاده مي‌‌كنند. نسبت كل بدهي‌ها به كل دارايي‌ها، بيانگر آن است كه چند درصد دارايي‌ها از محل بدهي تامين شده است. همچنين درصد نسبت پوشش بهره بيانگر آن است كه سود عملياتي چند درصد از هزينه مالي شركت را پوشش مي‌دهد.
در جدول همراه نسبت‌هاي اهرمي در مورد نمادهاي فعال در گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار و فرابورس مورد بررسي قرار گرفته و شركت‌هايي كه داراي بيشترين و كمترين مقدار اين نسبت‌ها هستند، در جدول پايين مشخص شده‌اند
سرمايه در گردش و نسبت جاري
در گروه صنعت فلزات اساسي
مابه التفاوت دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري را سرمايه در گردش مي‌نامند. به بيان ديگر سرمايه در گردش آن مقدار از دارايي جاري است كه از محل منابع مالي بلندمدت‌تر تامين شده است. در گروه صنعت فلزات اساسي در بورس اوراق بهادار فملي و فخوز به ترتيب داراي بيشترين سرمايه در گردش و وسديد و وتوكا به ترتيب داراي كمترين سرمايه در گردش هستند. همچنين در اين گروه صنعت در بازار فرابورس ايران فزرين بيشترين و ذوب كمترين ميزان سرمايه در گردش را در اختيار دارند.
نسبت جاري نشان‌دهنده قابليت نقدشوندگي دارايي‌هاي شركت و توانايي شركت در عمل به تعهدات خويش است. فسرب در بورس اوراق بهادار و فزرين در فرابورس داراي بيشترين مقدار اين نسبت در گروه صنعت فلزات اساسي هستند. بزرگ‌تر بودن اين نسبت به منزله آن است كه قدرت بازپرداخت بدهي‌هاي جاري در آن شركت بيشتر است، وسديد در بورس و ميدكو در فرابورس كمترين مقدار اين نسبت را در گروه صنعت فلزات اساسي دارا هستند.
منبع: شركت رريكو
www.rerico.ir
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: