کد خبر : ۲۴۴۵۷۵
نگاهی به ۳ ماهه ابتدای سال مالی جاری شرکت‌های فلزی؛
۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
گزارش‌های ۳ماهه شرکت‌های فلزی زیر ذره‌بین رفت تا درآمدهای عملیاتی و ... این شرکت‌ها برای سهامداران گروه فلزات مشخص شود.

فلزات اساسی+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس‌نیوز، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۷،۵۸۵ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۵،۳۹۹ میلیارد تومان به ثبت رسیده، همچنین ذوب‌آهن سود خالص ۱،۰۹۲ میلیارد تومان را گزارش کرده و سود خالص هر سهم ۱۷۸ ریال اعلام‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۴۲۴ درصد افزایش‌یافته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۲۹، ۲۱ و ۱۴ درصد گزارش‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فولاد ارفع

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۱،۶۷۳ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۱،۱۴۷ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فولاد ارفع برابر با ۴۶۸ میلیارد تومان ارائه‌شده که سود خالص هر سهم ۳۹ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۵ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۳۱، ۲۶ و ۲۸ درصد اعلام‌شده است.

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۱۵۰ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۸۹ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فنوال برابر با ۳۹.۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۵۸۴ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۳۱۱ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۴۰، ۳۳ و ۲۶ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فولاد هرمزگان جنوب

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۵،۲۴۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۳،۲۰۴ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص هرمز برابر با ۱،۶۶۰ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۶۶۴ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۲۹۸ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۳۹، ۳۷ و ۳۱ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

غلتک سازان سپاهان

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۵۹۳ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۵۲۱ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فسازان برابر با ۴۲.۷ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۷۱۲ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۷۸ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۱۲، ۸ و ۷ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فولاد کاوه جنوب کیش

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۴،۹۹۵ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۴،۰۱۸ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص کاوه برابر با ۷۲۲ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۴۸۱ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۱۸۰درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۲۰، ۱۷ و ۱۴ درصد اعلام‌شده است.

لوله و ماشین‌سازی ایران

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۶۷ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین زیان خالص فلوله برابر با ۵ میلیارد تومان ارائه‌شده و زیان خالص هر سهم ۹۵ ریال گزارش‌شده است.

افزایش زیان هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۳۴ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۱۷و ۳ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فولاژ

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۲،۲۱۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۱،۵۷۸ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فولاژ برابر با ۵۱۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۴۳۰ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۱۶۱ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۲۹، ۲۸ و ۲۳ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فخوز

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۱۰،۹۰۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۵،۹۸۵ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فخوز برابر با ۳،۷۶۴ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۷۵۳ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۵ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۴۵، ۳۸ و ۳۵ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فرآوری مواد معدنی ایران

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۲۴.۷ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۱۲.۵ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فرآور برابر با ۸.۴ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۱۲۸ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۶۳۰۰ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۴۹، ۴۰ و ۳۴ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

آلومینیوم ایران

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۲،۴۵۵ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۱،۵۱۲ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فایرا برابر با ۵۶۰ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۵۸۲ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۵۷۷ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۳۸، ۲۸ و ۲۳ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فولاد امیرکبیر کاشان

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۱،۱۶۷ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۹۴۸ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فجر برابر با ۲۰۱ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۸۱۹ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۸۲ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۱۹، ۱۸ و ۱۷ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

ملی صنایع مس ایران

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۱۳،۵۱۱ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۳،۲۵۰ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فملی برابر با ۹،۴۷۵ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۴۷۴ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۱۷۲ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۷۶، ۷۲ و ۷۰ درصد اعلام‌شده است.

رشد درآمد ملی صنایع ۱۱۱ درصد نسبت به بهار ۱۳۹۹ بوده، اما هزینه‌های فصل بهار ۱۴۰۰ تنها ۳۷ درصد رشد داشته‌اند که منجر به رشد ۱۵۲ درصد سود ناخالص شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

آلومتک

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۸۷.۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۷۳.۴ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فالوم برابر با ۷.۳ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۹۸ ریال گزارش‌شده است.

کاهش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۱۳۹۸ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۱۶، ۶ و ۸ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فولاد افزا سپاهان

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۲۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۲۳.۳ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فافزا برابر با ۱.۴ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۱۶۰ ریال گزارش‌شده است.

کاهش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۵۳ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۱۰، ۷ و ۵ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

مس شهید باهنر

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۹۶۳ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۶۸۲ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فباهنر برابر با ۲۲۰ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۱،۹۶۱ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۲۲۶ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۲۹، ۲۸ و ۲۳ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

فجهان

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۲،۸۱۲ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۱،۹۹۸ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فجهان برابر با ۷۶۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۱۹۲ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۳۸۰ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۲۹، ۲۷ و ۲۷ درصد اعلام‌شده است.

صنعتی سپنتا

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۲۴۴ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۲۳۵ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فپنتا برابر با ۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۱،۱۲۱ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۵۵ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۳، ۳ و ۲ درصد اعلام‌شده است.

گزارشات فصل بهار ۱۴۰۰ گروه فلزات اساسی

ملی سرب و روی ایران

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۱۶۵ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۱۱۲ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فسرب برابر با ۳۹.۶ میلیارد تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۱،۲۳۰ ریال گزارش‌شده است.

افزایش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۶۱،۴۰۰ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۳۲، ۲۹ و ۲۴ درصد اعلام‌شده است.

آلومراد

بر پایه این گزارش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت برابر با ۴.۹ میلیارد تومان ارائه‌شده و بهای تمام‌شده محصولات نیز بالغ‌بر ۳.۷ میلیارد تومان اعلام‌شده، همچنین سود خالص فمراد برابر با ۳۲۰ میلیون تومان ارائه‌شده و سود خالص هر سهم ۶۵ ریال گزارش‌شده است.

کاهش سود هر سهم نسبت به بهار سال گذشته ۹۵ درصد️ رشد داشته و حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص به ترتیب ۲۲، ۶ و ۶ درصد اعلام‌شده است.


  • بیشتر بخوانید:

تمرکز در صنایع فلزات، پتروشیمی و کانه‌های فلزی

 

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل: