کد خبر : ۲۴۵۲۰۰
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۹
دولت دوازدهم در حال رفتن و مدیران جدید در حال جایگزینی هستند؛ در زمان فطرت دولت در ایران؛ باند های قدرت در حال تلاش برای بسط قدرت و بلعیدن بی سر و صدای برند تولید ملی ایران یعنی «چینی مقصود» هستند

به گزارش بورس نیوز، دولت دوازدهم در حال رفتن و مدیران جدید در حال جایگزینی هستند؛ در زمان فطرت دولت در ایران؛ باند‌های قدرت در حال تلاش برای بسط قدرت و بلعیدن بی سر و صدای برند تولید ملی ایران یعنی «چینی مقصود» هستند

«چینی مقصود» زمانی برند تولید ملی محسوب می‌شد؛ در آستانه تعطیلی کامل و تصاحب توسط «گروه #توسعه_ملی» است. قرار است روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه بدون طی شدن شرایط قانونی و به دور چشم نهاد‌های نظارتی یک نماد «تولید ملی» ایران با عناوین مختلف در اختیار یک گروه خاص قرار گیرد.

ﺷـﺮﮐﺖ «ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد» ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ دارای ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﺴـﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺘﻨﻮع داﺷـﺘﻪ و روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻧﻖ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل زاﯾﯽ داشته است اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دلیل سوء استفاده یک گروه در توسعه ملی با همکاری فردی به نام مهدی ایمانی در حال تعطیل شدن است.

«چینی مقصود» که زمانی برند تولید ملی محسوب می‌شد؛ در آستانه تعطیلی کامل و مصادره توسط باند معروف «گروه توسعه ملی» است. قرار است روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه بدون طی شدن شرایط قانونی و در زمانی این کار صورت می‌گیرد که دولت در حال تغییر و تحول است.

پشت پرده برگزاری مجمع عمومی«چینی مقصود»

طبق اسناد؛ در طی ۲۰ سال گذشته سهم ۳۵ درصدی توسعه ملی پرداخت نشده، اما با این وجود روز پنج شنبه قرار است مهم‌ترین تولیدی کشور به حراج گذاشته شود.

بنابر این گزارش از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ۳۵ درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و اﺻـﻼح ﺳـﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳـﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﻫﻤﭽﯿﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻪ ۶۵ درﺻـﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻـ ﯽ اﺳـﺖ ﻟﺰوم ورود ﺟﺪی سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی ﺟﻬﺖ رﺳـ ﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﺿﺮورت دارد.

ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﻮﺳـﺲ ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد (ﺷـﺎﻣﻞ ۲۰ﺷـﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد، ﺳـﺎرﮔﻞ ﺷـﺮق، ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس و ﺳـﺎﯾﻨﺎ، آذﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ، ﻗﺎﺷـﻖ و ﭼﻨﮕﺎل درﺳـﺎ، ﺳـﻔﯿﺪ ﻓﻮم و ...) ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۲۰۰۰ ﭘﺮﺳـﻨﻞ در حال ورشکستگی کامل و حرج ایست.

در خصوص وضعیت پیش آمده؛ ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﻃﺮﯾﻖ رای ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ، ﺑﺎ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺧﺎص دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوه خانم (س) که از واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺮاج ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺴـﺘﺮده و ﻋﺪﯾﺪ‌های را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﻮا آﻟﻤﺎن، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرات ﻣﻘﺼﻮد و ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮ آرﮐﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.

اﻟﻒ- ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻘﺼـﻮد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺼﺎب ﺳﻤﺖ

ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﻣﺪت دار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده ۱۲۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺪاد ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد) ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ (اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴـﺮ از ﺳـﻬﺎم ﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ و ﻋﺪم اﻗﺪام ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ (ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴ ﺻﻔﺤﻪ ۲ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد).

ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﺧﺼـﻮص ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﻰ ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎى ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻋﺪم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ، ﺻﺪور اﺳﻨﺎد آﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻰ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. (ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد).

ﺣﺬف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ERP ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼﻮد و اﺳﺘﻘﺮارﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ.

رد ﺷـﺪن ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼـﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺎﺿـﺮ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺎﻧﻢ (س) اﺳﺖ.

دریافت تسهیلات ارزی و رﯾﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﺧﻮذه

شرکت تولیدی چینی ﻣﻘﺼـﻮد ﺳـﻬﺎﻣﺪار ۵۶ درﺻـﺪی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف اﭘﺎل (ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس ﺳـﻮد ده ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ۳۳ درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮص ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداری ﻗﻢ، ﺳﻬﺎم ۳۳ درﺻﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺎم را ﺑﻪ ﺷـﻬﺮداری اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺪﯾﺮان وﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس در اﺳـﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ دﺳـﺖ ﺑﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را زﯾﺎن ده اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻗﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.

ﯾﻨﮏ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ) رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس وﻗﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه آﻗﺎی ﻣﻬﺪ‌ی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ (ﺗﻤﺎﻣﯽ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎرج و در ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺿـﺮر ده دﯾﮕﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤﺪه‌ای از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا در آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗﺎ وی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐ ﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳـﺖ. ﺳـﻬﺎﻣﺪار دوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم در ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﻪ ﭼﭙﺎول و ﻏﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺪارد.

ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد ﭘﯿﺮو ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ورﺷـﮑﺴـﺘﻪ اﻋﻼم ﺷـﺪ، رأی از ﺷـﻌﺒﻪ‌ی ﺑﺪوی ﺻـﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ. ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ وارد ﭘﺮوﻧﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـ ﯽ ۷ ﻧﻔﺮه ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، ﻫﻤﻪ‌ی ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن از ﯾﮑﻨﻔﺮه ﺗﺎ ۷ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل اﻋﻼم ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در زﻣﺎن ﺻـﺪور رأی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺬب آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﺿـ ﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮ ۱۶ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ را ﺑﺼـﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رد ﻧﻤﻮد. اﻋﺘﺮاض ﺗﺠـﺪـﯾ ﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ـﺑﻪ ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﺗﺠـﺪـﯾ ﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان ارﺟـﺎع ﺷـــﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ وـﻗﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ، آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﮔﻠﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺮب ﺑﯽ ﻃﺮف را دارد.

پشت پرده برگزاری مجمع عمومی«چینی مقصود»

ﮐﺎرﺷـﮑﻨﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در اﻋﻼم ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد، ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس، ﮔﻠﻨﻘﺶ ﺗﻮس ﮐﻪ واﻗﻌﺎً در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻐﺮﻧﺞ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺴـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود دادﺳـﺘﺎن و ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ‌ی دﻓﺎﺗﺮ و ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻـﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ورﺷـﮑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺤﺮز و ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻼف اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﻃﯽ ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳـﻤﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوه و ﺧﺎﻧﻢ ﺳـﺎﻗﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوه (ﻫﻤﺴـﺮ ﺳـﻮم آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ) ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﻘﺎب واﻻ ﻣﻘﺎﻣﯽ (ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد) ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻧﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎز را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

۹- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ۲ ﻋﺪد ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق داﺋﻢ ﮐﺎر در ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ۳ ﻣﮕﺎ وات ﺑﺮق اﺳـﺖ، آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ را در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

۱۰- ﺗﻤﻠﻘﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ از ﺷـﺨﺺ ﺧﻮد در روزﻧﺎﻣﻪ ﺳـﺮاﺳـﺮی ﮐﺸـﻮری و ﻧﺸـﺮ اﮐﺎذﯾﺐ در ﻧﺸـﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﻘﺼـﻮد (ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۱۰ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﺎم (ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل) و ﺳﺎﯾﺮﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ

۱۱- ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺧﺼـﻮص ﺧﺮﯾﺪ آﺟﺮﻧﺴـﻮز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻮره ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺰش ﮐﻮره ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺳـﺎﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴـﺎرت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲- فردی به نام ﮔﻠﮑﺎر با داشتن کمترین سهم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﺣﻀـﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﻃﻼع از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﻣﻀـﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻀـﺎی ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در روﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸـﺎن آﻗﺎی اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ ﮔﻠﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ب - ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا

١. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ آﻟﻤﺎﻧﯽ (دﯾﻨﻮا) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ.

٢. درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده (ﻫﻤﺴـﺮ اول و ﻓﺮزﻧﺪان) در آﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دوم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ورود و ﺧﺮوج ﻫﺎی اﯾﺸﺎن از ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد

٣. ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ وارﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن

۴. ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد، ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷـﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸـﻮر، ﮐﺎﻻﻫﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ارزش ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﮔﻠﮑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳــﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه‌ای در ﻫﻤﯿﻦ راﺳــﺘﺎ در ﺷــﻌﺒﻪ ۱۰۶۵ دادﮔﺎه ﻣﻔﺎﺻــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﻄﺮح و درﺣﺎل رﺳـ ﯿﺪﮔﯽ اﺳـﺖ اﻣﺎ ﺟﺎی ﺑﺴـ ﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﯽ اﺧﺬ ﻧﺸـﺪه و اﯾﺸـﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧ ﯽ در ﺣﺎل ﺧﺮوج ﭘﻮﻟﻬﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮارد اوﻟﯿﻪ و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ آﻗ ﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ (دﯾﻨﻮا) و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼﻮد و ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮ آرﮐﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارز ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﮔﻠﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻟﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

٥. درﯾﺎﻓﺖ دﻻر و ارز ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﯽ و ﯾﺎ اﻟﺰام وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﻨﻮا آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ

٦. ﺳـﻮد ﺳـﺎل ۹۷ و ۹۸ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮑﺴـﺮی دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت واﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺷـﺨﺼـﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ (ﺷـﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا) در آﻟﻤﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وی ﻧﻤﻮد وارﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﯿﭻ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

٧. ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻤﭗ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﯾﺮادات و ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ رخ داده، اوﻻً اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﺪارد، ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭘﻤﭗ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻠﻤﺒﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده و ارزش ارزی آﻧﻬﺎﮐﻤﺘﺮ از ۶۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ارز ﺑﺮای آﻗﺎی رﻣﻀـﺎن رزﻣﺠﻮ وارﯾﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺳـﭙﺲ آﻗﺎی رﻣﻀـﺎن رزﻣﺠﻮ ارز درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﻬﺪاری، درﺻـﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷـﺖ و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﺳـﭙﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ و آﻗﺎی ﺷـﻬﺮام ﺻـﻨﺎﯾﻌﯽ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه‌ی اﻗﺪام اﺳـﻨﺎد ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا و آﻗﺎی ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ (ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﻨﻮا آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در آﻟﻤﺎن) ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.

۸- ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻘﺼﻮد، ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس و ﭼﯿﻨﯽ اﻟﺒﺮز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً واﺳــﻄﻪ‌ی ﺧﺮﯾﺪ آﻗﺎی رﻣﻀــﺎن رزﻣﺠﻮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ و آﻗﺎی ﺟﺎوﯾﺪﻧﯿﺎ در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۷ و ۸ دارای ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ‌ی ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه‌ای از وﺟﻮه را درآﻟﻤﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮدت و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٩. ﺳـﻮد ﺳـﺎل ﻣﺎﻟﯽ ۱۳۹۸ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس و ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺳـﺎﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺼـﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب آﻟﻤﺎن آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ وارﯾ ﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس، ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ‌ی آﻫﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮوﻣﻨﺪ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼــﻮد ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺮارداد ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮده ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳــﭙﺲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب آﻟﻤﺎن آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ وارﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد رﺳﻮب ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﻮﻟﻬﺎی وارﯾﺰ ﺷﺪه ﻃﯽ ۲ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۰. ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺧﺮوج ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ‌ای ﮐﺎﻻ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻘﺼــﻮد ﺑﻪ ﮐﺸــﻮر آﻟﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه آن ﮐﺸــﻮر (Ambiente) ارﺳــﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ﮔﻤﺮﮐﺎت از ﻃﺮﯾﻖ دو ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮدت ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش در آﻟﻤﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در دﻓﺎﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ۱ رﯾﺎل در دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

١١. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ (ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ) ﺑﺼـﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺤﺼـﺎری ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎن و ﻋﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ آب ﻃﻼﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼـﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﻠﻨﻘﺶ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده و ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺿـﺮر ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻨﻘﺶ ﺷـﺪه ﺻـﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺳـﻮد ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آب ﻃﻼﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ وارد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﺸـﺎن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳـﺪ و ﺑﺎ آب ﻃﻼی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻮص آب ﻃﻼﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎرﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯽ ﺑﺮد.

١٢. واردات اﺳــﺘﯿﻞ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺷــﻖ و ﭼﻨﮕﺎل درﺳــﺎ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اﺳــﺘﯿﻞ درﺟﻪ ۳ و اﺳــﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر.

ج - ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼﻮد

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼـﻮد ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۲. ﻋﺪم ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻـﺎدرات و واردات اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﯾﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺮان و ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز.

٣. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺪون ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺰاف و ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ از ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ.

٤. ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺻﺎدرات

د- ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮ

١. ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺴـﺘﺮ آرﮐﺎ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

منبع: سایت دیده بان ایران

M. B
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
اینجانب از کارکنان شرکت چینی مقصود می باشم این شایعات و تهمت هایی که به آقای حاج مهدی ایمانی می‌زنند کاملا دروغ است ایشان مردی از اسوه و الگو هستن و تمام تلاش خود را جهت برپا نگه داشتن نام مقصود که بنیانگذار آن آقای مرحوم غلامرضا ایمانی بنا نهادند تلاش شبانه روزی می کنند این شایعات واقعا اشتباه است بنده دعای همیشگیم اینه خدا سایه حاج آقا و همسر محترمشان رو از سر ما کارکنان گروه معظم چینی مقصود که فقط با مدیریت جناب آقای حاج مهدی ایمانی کم نکند. وخدا طول عمر و نیروی مضاعف عطا کند
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
شما و هشت نفری که + زدید فیک هستید . حقیقت را از کارگرانی بپرسید که به دلایل واهی اخراج میشدند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
این همه دورغ از کجا اومده خابر سر بی غیرتت کنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
همه این مطالبی که گفته شده دورغ محضه
f.m
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
من چندین سال است در این کارخانه مشغول به کار هستم، و هیچوقت به اندازه یک سال گذشته در رفاه و آرامش نبودم، خدا حاج آقا مهدی ایمانی و همسر محترمشان را خیر بدهد که اینطوری هوای ما قشر کارگر را دارند، خانوادم شبانه روز دعاگوی حاج اقا هستن، این حرفها قطعا یک مشت تهمت کثیف است، خداوند ناظر همه چیز است
م
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
خدا باعث و بانی این حرفای زشت رو لعنت کنه، چطور میشه کسی که از گلوی خودش و خانوادش میزنه تا ما بالاخره صاحب جهیزیه بشیم و بریم سر خونه زندگیمون ممکنه این وصله ها بهش بچسبه، همه میدونن حاج اقا از هزینه شخصی پول جهیزیه مارو داده، خدا لعنتتون کنه که این مرد بزرگ رو مورد تهمت و افترا قرار میدین
م
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
خدا باعث و بانی این حرفای زشت رو لعنت کنه، چطور میشه کسی که از گلوی خودش و خانوادش میزنه تا ما بالاخره صاحب جهیزیه بشیم و بریم سر خونه زندگیمون ممکنه این وصله ها بهش بچسبه، همه میدونن حاج اقا از هزینه شخصی پول جهیزیه مارو داده، خدا لعنتتون کنه که این مرد بزرگ رو مورد تهمت و افترا قرار میدین
م
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
خدا باعث و بانی این حرفای زشت رو لعنت کنه، چطور میشه کسی که از گلوی خودش و خانوادش میزنه تا ما بالاخره صاحب جهیزیه بشیم و بریم سر خونه زندگیمون ممکنه این وصله ها بهش بچسبه، همه میدونن حاج اقا از هزینه شخصی پول جهیزیه مارو داده، خدا لعنتتون کنه که این مرد بزرگ رو مورد تهمت و افترا قرار میدین
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
خدا لعنتتون کنه که اینجوری دروغ چاپ میکنید و ابروی این مرد محترم و مهربان رو میبرین
E.F
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
رعایت قانون همان اصل بی‌طرفی است.(از قدیم گفتن دشمن پشت سر حرف زیاد می زند)
به عنوان یکی از افرادی که در این مجموعه مشغول به فعالیت می باشم از اینکه در این کارخانه مشغول به کار شدم بسیار خوشنود و به خود می بالم.
واقعاً متاسف شدم از خواندن نوشته های شما و اینکه شما اصلا حرفه ای نیستید و اصول اولیه خبرگزاری خود را زیر سوال بردید.
خداوند رحمت کند جناب آقای غلامرضا ایمانی بزرگ و طول عمر بدهد به جناب آقای مهدی ایمانی امیدوارم دیگر مدیران کشور نیز راه ایشان را طی نمایند.
و من اله توفیق(یا حق)
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
شما احتمال زیاد از کسانی هستید که بخاطر تملق زیاد از غلامرضا ایمانی جیره خاص داشتید . خیانتهای غلامرضا ایمانی و مهدی ایمانی حقیقت محض است
خانم ساقی را از نزدیک میشناسم یک روانی است .
F.B
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
با سلام
تمام این مطالب کذب و دروغه
بنده شاهد تمام تلاش ها و زحمت هایی که اقای مهدی ایمانی و گروه مالی چینی مقصود در این برهه زمانی می کشند هستم واین مطالب ضد ایشون ناشی از دسیسه هایی است که می خواهند سابقه درخشان ایشون و گروه کارخانه جات چینی مقصود را لکه دار کند .
واقعا متاسفم برای این افراد
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
من هم برای شما متاسفم . زحمتی که ایمانی برای دزدی و خیانت کشید هیچ دزد و غارتگری نتوانست انجام بدهد
بی نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
اتفاقا یکی از بستگان بنده اونجا مشغول به کار هستند و از مدیرشون جناب آقای مهدی ایمانی خیلی هم راضی بودند و می گفتند ایشون خیلی دست به خیر هستند و حقوق کارگر رو ماه تموم نشده پرداخت می کنه و کلا فکر و ذکر مدیرشون بالا بردن کیفیت محصولات و رضایت مشتری هست .
باید خدا قوت گفت به این مدیر مظلوم چینی مقصود
کاش همه مدیران ایران شبیه جناب مهدی ایمانی باشند
بی نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
اتفاقا یکی از بستگان بنده اونجا مشغول به کار هستند و از مدیرشون جناب آقای مهدی ایمانی خیلی هم راضی بودند و می گفتند ایشون خیلی دست به خیر هستند و حقوق کارگر رو ماه تموم نشده پرداخت می کنه و کلا فکر و ذکر مدیرشون بالا بردن کیفیت محصولات و رضایت مشتری هست .
باید خدا قوت گفت به این مدیر مظلوم چینی مقصود
کاش همه مدیران ایران شبیه جناب مهدی ایمانی باشند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
ایمانی یک غارتگر است یک غارتگر واقعی
اصلا باید به مهدی ایمانی گفت اسرائیل ثانی
به تنهایی توانسته دل ۳۰۰۰ کارگر را تصاحب کند
آفرین باید گفت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
سلام
شما یه مشت آدم بی وجدان هستین ک فقط واسه منافع خودتون حاضر به انجام هر کثافت کاری و دروغی به اسم خبرگزاری هستین.
من از کارگران شرکت هستم و میبینم آقای مهدی ایمانی چجوری شرکت رو از وضعیت ورشکستگی خارج کردن.
تا شما کفتار های حروم زاده تو این کشور هستین این مملکت پیشرفت نمیکنه.
بدبخت های دروغگو
مجید آباد
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
غلامرضا ایمانی یکی از کثیفترین افرادی است که تاکنون در عمرم دیده ام . یکی از عاملان اصلی وضعیت امروز چینی مقصود خود شخص غلامرضا ایمانی است با سیاستهای غلط . فقط یک مورد از الف 11 در مورد کوره ها باید بگویم که از کوره ها تا حد انفجار کار میکشیدند تا منفجر شده و از بیمه خسارت بگیرند (بنا به دستور مستقیم غلامرضا ایمانی)
م شاهد بودم چقدر چکهای ضمانت کارکنان بعد از اخراج نقد میشد و کسی هم پاسخگو نبود . دست کارگر بینوا هم به جایی بند نبود . مجموعه مقصود یک مجموعه ضد کارگری بود و اساس کارش نیرنگ و خیانت است .
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
خب دیگه خنگ نباش پشت هم هی بیا بگو من یکی از کارگرام. همه کارمندای شرکت یهو اومدین این سایت و مطلبو خوندین و رگ غیرتتونم بلند شده و دارین قربون صدقه آقای رییس خیر میرین؟ههه.حالا از جدی گذشته منم از کارگرای پاکدست و دستپاک و دست به خیر شرکتم و مثل آقای بی ایمان آدم خوبی هستم و ی سفره پهن شده با هم کارهای خیر میخوریم.اصلا هم قبول ندارم حتما به فقرا کمک کرد..برای دخترام ی عالمه کمک خیر کردم بهشون جهیزیه خریدن،یعنی میلیاردیا.کار خیر زیر میلیارد ثوابش کمه تو حسابا گم میشه.برای بچه ها خریدیم دیدم طفلک عیالم دلش خواست ی چند میلیاردم برا اون خیر کردم.بعدم برایکه فرق نذارم چند میلیاردم به خودم خیر کردم که کلا خانوادگی خیر بشیم
ممد رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
ایمانیه خیری چقد آخه خیری
غلام رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
من خودم اونجا کار میکنم آقای خیری خیلی خوب آدمیه. من میخاستم شوهر کنم آقای خیری برام جهیزیه خرید.ازین یخچالا هست دکمه میزنی آب میاد بعد دکمه میزنی یخ میاد توشم چراغ داره
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
واقعا باور کنم ؟ شما نمیدانی چی گرفتی میگی از این یخچالای ...
شاید هم ...
کارگر شرکت چینی مسعود
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۸
حتی اگر این آقا رو نشناسیم هم از کارهایی که کردن،شرکتایی که درست کردن،نوع خرید تجهیزات کارخونه و جابجایی پول و...بوی فساد و پیچوندن شدیدی میاد.خیلی واضح و مشخصه کیا اینجوری تجارت میکنن و چراااا...همشونم که آدمای خوب و دستپاک و خیرن.اصلا اینهمه خوبیو میبینی میگی پس این مشکلات و دزدیا پس حتما منم انجام میدم.انقدرم دعا نکنین کاش همه مدیرا مثل این بودن قبلا دعاتون مستجاب شده برید ی چیز جدید بخوای.گفتم من خودم از کارگرای شرکتم؟؟؟
سساقی
Iran (Islamic Republic of)
۰۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
اقای ایمانی یک .......تمام عیار، دزد و خیانت کار،
خدا لعنتش کنه
برده داری نوین، تحت عنوان کار در کارخانه
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
با شما صد درصد موافقم
مجید آباد
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
من در حسابداری چینی مقصود کار میکردم . میدیدم چه ظلمهایی به کارگر میشد . یک نفر که استخدام میشد ، حد اقل 5 تا 6 مرتبه به بهانه های مختلف با صرف هزینه باید می آمد کارخانه مصاحبه میشد . بعضی ها را حتی معاینات پزشکی میفرستادند و یک چک ضمانت هم میگرفتند در نهایت میگفتند نیازی نداریم و استخدام نمیکرد
این مرد شریف علاقه خاصی به اخراج بدون پرداخت حقوق و مزایا و عیدی و سنوات کارکنان داشت . این مرد شریف در سال 1390 عیدی سالهای قبل پرسنل را حبس کرد تا در روز تولدش پرداخت کند . یکی از علایق مرحوم نقد کردن چکهای ضمانت استخدام پرسنل اخراجی بود (خیانت در امانت )
پرسنل کارخانه جرات نمیکردند در مسیر عبور مرحوم باشند چون قطعا به یک دلیل بسیار احمقانه اخراج میشدند .
خلاصه آن مرحوم ضمن انجام کارهای خیر (البته برای ریا) علایق خیلی خاصی داشت که یکی از آن علایق برای سوزاندن کل کارهای خیرش کافیست
آنهایی هم که در بالا ذکر خیر مرحوم را کردند یا یک نفر است که پیامهای بسیاری فرستاده یا یکی از آن جیره خواران پاچه خار مرحوم بودند که به نان و نوایی رسیدند
یاد اشکان وحدتی بخر که میگفت غلامرضا ایمانی به هیچکس اعتماد ندارد حتی فرزندانش و من به چشم خود این موضوع را دیدم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
الانامروز ۳برج۶شده هنوز اضافه کاریامون واریز نشده فقط پایه حقوقو دادن
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل: