بازار صادراتی تحت تاثیر بازار داخل نیست
مدیرعامل بورس انرژی:

بازار صادراتی تحت تاثیر بازار داخل نیست

مدیرعامل بورس انرژی گفت: بازار صادراتی تحت تاثیر بازار داخل نبوده و به هر اندازه که بازار صادراتی ظرفیت داشته باشد این محصول صادر خواهد شد. ضمن اینکه در مساله صادرات بنزین فقط به عرضه توجه نمی کنیم، بلکه میزان تقاضا نیر مهم است. 
آخرین اخبار