برچسب ها
برچسب: سصوفی
کد خبر: ۲۱۹۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


"سغرب" "سبزوا" "سشمال" "سصوفی" "سنیر" "ساوه" "سخوز" و "سقاین"...
کد خبر: ۲۱۹۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


کد خبر: ۲۱۸۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


"سصوفی" " ساربیل" "سبهان" "سخاش" "سکرد" "سپاها" "سیلام" "سفانو"...
کد خبر: ۲۱۸۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


کد خبر: ۲۱۸۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


"سکرد" "سفانو" "ساراب" "سصوفی" "ساروم" "سغرب" "سبزوا" "ساربیل" "سفارس" "سرود"...
کد خبر: ۲۱۸۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


"سفانو" "ساراب" "سصوفی" "سنیر" "سکرما" "سفارس" "ساروم" "سشرق" "ساربیل" "سپاها"...
کد خبر: ۲۱۷۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


کد خبر: ۲۱۷۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


خبر خوب برای سهامداران سیمان صوفیان؛
کد خبر: ۲۱۶۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


سود خالص ۳۷۲ میلیارد ریالی در سال گذشته کسب شد؛
کد خبر: ۲۱۵۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


کد خبر: ۲۱۳۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


"سبزوا" "سخاش" "سبجنو" "سغرب" "سشرق" "سقاین" "ساروم" "سخزر" "سصوفی" "ستران"...
کد خبر: ۲۱۲۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


کد خبر: ۲۱۲۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


کد خبر: ۲۰۹۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


"سبجنو" "سخزر" "سنیر" "سصوفی" "ساربیل" سشمال" "سفارس" "سفانو"...
کد خبر: ۲۰۷۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


"سکرد" "سفانو" "سشمالح" "ساراب" "سخوز" "ساروم" "سغرب" "سهگمت" "سصوفی"...
کد خبر: ۲۰۷۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۰۷۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


این سیمانی گزارش داد؛
سود انباشته را ۳۵۴میلیارد ریال اعلام کرده است "سصوفی" در... شناسایی کرده است "سصوفی" طی گزارش منتشر شده به اهداف... از این "سصوفی" در حال حاضر افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی دارد...
کد خبر: ۲۰۷۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


"سصفها" "سیلام" سدشت "سصوفی" "سنیر" "سفانو" "سبجنو" "سشمال" و "سغرب"...
کد خبر: ۲۰۶۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۴۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


آخرین اخبار