زنگ مجمع
با اعلام گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان؛

زنگ مجمع "پترول" به گوش می رسد

مجمع عمومی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ برگزار خواهد شد.
به دنبال برگزاری مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی؛

"وپترو" در مجمع ۱۰۸ ریال تقسیم کرد

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ برگزار شد.