آرشیو نظرسنجی
شاخص بازار سرمایه در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را از کدام گزینه می پذیرد ؟
الف ) مذاکرات هسته ای
80.35%
ب ) تصمیمهای دولت و مجلس در خصوص صنایع
8.75%
ج ) صورتهای مالی شرکتها
4.17%
د ) روند بازارهای موازی
2.85%
ه ) تعدیل نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت
3.89%
تعداد کل آراء : ۵۵۴۶