آرشیو نظرسنجی
کدام گزینه برای توافق هسته ای تا پایان تیرماه صورت خواهد گرفت ؟
1- توافق مذاکرات
33.62%
2- تمدید مذاکرات
58.59%
3- شکست مذاکرات
7.78%
تعداد کل آراء : ۶۴۲۴