آرشیو نظرسنجی
کدام یک از نهادهای مرتبط با بازار سرمایه طی یکسال گذشته انتظار شما را بیشتر یرآورده کرده اند ؟
1- سازمان بورس
7.07%
2- شرکت بورس
3.55%
3- فرابورس
9.32%
4- سپرده گذاری
21.34%
5- مدیریت فناوری
10.13%
6- کانون کارگزاران
4.54%
7- رسانه ها
44.06%
تعداد کل آراء : ۲۸۴۴