آرشیو نظرسنجی
بیمه البرز در یکماهه اول حضور در تابلوی بورس چند درصد بازدهی خواهد داد؟
الف ) کمتر از 15%
24.2%
ب) بیش از 20%
19.83%
ج ) بیش از 30%
55.98%
تعداد کل آراء : ۶۸۶