آرشیو نظرسنجی
عملکرد شما سهامدار عزیز در نیم سال اول 98 چگونه بوده است؟
کسب سود بیش از ۶۹درصد
20.1%
کسب سود بین ۶۹ - ۲۰ درصد
33.08%
کسب سود کمتر از ۲۰ درصد
23.88%
کسب زیان کمتر از ۲۰ درصد
7.22%
کسب زیان بیش از ۲۰ درصد
15.72%