آرشیو نظرسنجی
آیا ابطال مزایده معدن انگوران و نمایشگاه بین المللی تهران صحیح بود ؟
الف ) بلی
59.77%
ب ) خیر
40.23%
تعداد کل آراء : ۴۳۵