آرشیو نظرسنجی
شما نسبت به حصول توافق هسته ای تا آذر ماه چه نظری دارید ؟
1- خوشبینم
49.55%
2- بدبینم
50.45%
تعداد کل آراء : ۴۷۵۱