آرشیو نظرسنجی
در صورت صعودی بودن "شاخص"، کدام گزینه را پیش‌بینی می‌کنید؟
۱- رشد نمادهای شاخص‌ساز
38.74%
۲- گردش بازار به سوی نمادهای کوچک
21.36%
۳- رشد همزمان تمام نمادهای بازار
39.9%