آرشیو نظرسنجی
کدام یک از موارد ذیل بیشترین تاثیر منفی را در بازار سرمایه به جا گذاشته است.
1-ابهامات کلان اقتصادی
17.55%
2- وضعیت سیاسی کشور
69.5%
3- روند سوددهی شرکتها
1.34%
4 - عدم حمایت از بازار سرمایه
11.61%
تعداد کل آراء : ۵۳۹۱