آرشیو نظرسنجی
کدام ترکیب سهامداری باب میل شماست؟
۱ - نسبت بیشتر حقیقی‌ها به حقوقی‌ها
38.59%
۲ - نسبت بیشتر حقوقی‌ها به حقیقی‌ها
32.9%
۳ - موضوع مهمی نبوده و اولویتم نیست
19.84%
۴ - باید نسبت‌ها برابر باشد
8.67%