آرشیو نظرسنجی
سرمایه گذاری در کدام گروه تا پایان تابستان بازدهی بیشتری خواهد داشت ؟
پیمانکاری ها و تجهیزاتی
45.08%
گروه روی
6.31%
سنگ آهنی ها
5.35%
بیمه ای ها
5.55%
بانکی ها
15.6%
خودرویی ها
15.75%
فلزی ها
6.36%
تعداد کل آراء : ۱۹۸۱