آرشیو نظرسنجی
خروجی نتیجه مذاکرات هسته ای تا سوم آذر چند درصد از انتظارات بازار سرمایه را برآورده می کند ؟
1- 100%
19.51%
2- بیش از 70%
24.24%
3- بیش از 50%
22.15%
4- کمتر از 50 %
34.1%
تعداد کل آراء : ۵۶۴۸