آرشیو نظرسنجی
به نظر شما تقسیم سود شرکتها در چه محدوده ای برای سهامداران مناسب است ؟
1- کم تر از 40 درصد
10.96%
2 - 40 تا 60 درصد
14.92%
3- 60 تا 80 درصد
23.69%
4- بیش از 80 درصد
50.43%
تعداد کل آراء : ۵۲۲۱