آرشیو نظرسنجی
آیا عملکرد کلیه متولیان بازار سرمایه را در مدیریت شرایط فعلی بورس و حمایت از سهامداران خرد مناسب می دانید ؟
1- قطعا
6.28%
2- اصلا
85.72%
3- تا حدودی
8%
تعداد کل آراء : ۱۲۸۹۵