آرشیو نظرسنجی
آیا بانکها تنها برای گذران امور جاری و جبران کمبود موجودی ، سود بالا به سپرده ها پرداخت می کنند یا جهت استفاده از فرصتهای سودآور اقتصادی ؟
1- جبران کمبود نقدینگی
69.46%
2- فرصتهای اقتصادی
30.54%
تعداد کل آراء : ۴۸۶۶