آرشیو نظرسنجی
بروز اختلاسهای بزرگ و فساد مالی در کشور نتیجه کدامیک از موارد ذیل است ؟
1- قانون گریزی دولت
8.27%
2- عدم نظارت موثر مجلس
1.42%
3- عدم برخورد قاطع قوه قضاییه
4.99%
4- هرسه مورد
78.44%
5- هیچکدام
6.89%
تعداد کل آراء : ۴۵۷۳