آرشیو نظرسنجی
آیا نظرات زیر خبرها به طور کامل منتشر شود ؟
فیلتر شده منتشر شود
9.74%
فیلتر نشود و منتشر شود
85.88%
اصلا منتشر نشود
4.38%
تعداد کل آراء : ۱۰۲۷