آرشیو نظرسنجی
شاخص کل بورس تا پایان تیرماه در چه محدوده ای خواهد بود ؟
1- زیر 25000 واحد
40.01%
2- 25001 الی 26800
33.99%
3- 26801 الی 29000
16.43%
4- 29001 الی 31000
9.57%
تعداد کل آراء : ۳۶۶۹