آرشیو نظرسنجی
اطلاعیه های شفافیت کارآیی لازم را دارد و شما به آن اتکا می کنید ؟
الف ) بلی
9.15%
ب) تا حدودی
28.84%
ج ) خیر
62.01%
تعداد کل آراء : ۴۹۹۳