آرشیو نظرسنجی
به اعتقاد شما کدام مزیت، در اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن گلگهر از همه بیشتر است؟
1. سود 25.5 تا 30 درصدی
49.37%
2. نقدشوندگی با نرخ حداقل 23% قبل از سر رسید
24.61%
3. امکان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی در سر رسید
4.3%
4. قابلیت سرمایه گذاری مجدد دارایی
6.88%
5. سر رسید کوتاه مدت یک ساله
14.84%
تعداد کل آراء : ۲۰۴۸