آرشیو نظرسنجی
پر بازده ترین صنعت بورسی اسفندماه چیست؟
۱ - خودرویی
10.94%
۲ - بانکی‌ها
7.81%
۳ - فلزی‌ها
20.31%
۴ - پتروشیمیایی‌ها
18.75%
۵ - سیمانی‌ها
18.75%
۶ - شوینده و غذایی
9.38%
۷ - تجهیزاتی و مخابراتی
1.56%
۸ - دارویی
6.25%
۹ - سایر
6.25%